Intha Kallin Mel

Intha Kallin Mel

இந்தக் கல்லின்மேல் என் சபையைக் கட்டுவேன் (மத் 16:18)
பாதாளத்தின் வாசல் அதை மேற்க்கொள்ளாதே
சபையின் தலைவர் இயேசுவே (கொலொ 1:18)
மூலைக்கு தலைக்கல் இயேசுவே (அப் 4:11)

ஹலேலூயா (2) சபைதான் ஜெயிக்குமே
ஹலேலூயா (2) பாதாளம் தோற்குமே

1. இரத்தம் சிந்தி மீட்கப்பட்ட சபையிதுவே (அப் 20:28)
சுத்தம் பெற கிறிஸ்து தந்த ஸ்தலமிதுவே & 2
சபைதனில் நிலைநாட்டினீர் (சங் 92:13)
புது மனிதனாய் என்னை மாற்றினீர்
வாழ்க்கையை செழிப்பாக்கினீர்
கிருபையால் உயர்த்தினீர்
என்னை கிருபையால் உயர்த்தினீர்

2. ஜெபத்தினால் கட்டப்பட்ட சபை இதுவே (ஏசாயா 56:7)
குடும்பமாய் இணைத்த நல் உறவிதுவே / வீடிதுவே
ஆவியின் நல்ல தகப்பனே
சபை முழுவதும் எங்கள் சொந்தமே
வேற்றுமைகள் இங்கு இல்லையே
கிறிஸ்துவின் சரீரமே
நாங்கள் கிறிஸ்துவின் சரீரமே (1 கொரி 12:27)

3. பார்வோனின் வல்லமைகள் முறியச் செய்தீர்
யேசபேலின் தந்திரங்கள் அழியச் செய்தீர்
எழுப்புதல் தரும் அக்கினி
எங்கள் ஜெபத்திலே பற்றி எரியுதே
தடைகளை அது தகர்க்குதே
(என்றும்) சபைதான் வெல்லுமே

ஹலேலூயா (2) ஆமென் ஹலேலூயா
ஹலேலூயா (2) ஆமென் ஹலேலூயா

Vaazhvin Aatharamae

Vaazhvin Aatharamae

VAAZHVIN AATHARAMAE – D#/74

வாழ்வின் ஆதாரமே (உபா 33:27)
தாழ்வில் என் பெலனே -& 2 (ஏசா 49:5)
உம்மையல்லால் இத்தேசத்தில் துணை இல்லையே
உம்மையல்லால் இத்தேகத்தில் பெலன் இல்லையே &- 2

1. ஒன்றுமில்லா ஏழையாக இங்கு வந்தேனே (ஆதி 32:10)
அளவற்ற கிருபையாலே உயர்த்தி வைத்தீரே & 2
எனக்குண்டான யாவுமே உம்மால் வந்தது
எந்தன் சந்தானம் ஈவாக நீர் தந்தது

2. மனிதர்கள் தள்ளிட நொறுங்கி விழுந்தேனே
தோள்களில் தூக்கியே அழகு பார்த்தீரே
இருள் நிறைந்த என் வாழ்க்கையை ஒளிர்வூட்டியே
நல்ல கலங்கரை விளக்காக நிறுத்தினீரே & 2 (சங் 18:28)

3. நீர் செய்த நன்மைக்கு என்ன செய்குவேன்
இரட்சிப்பின் பாத்திரம் ஏந்தி நடப்பேன் & 2 (சங் 116:13)
என்னில் வாழ்வது நானல்ல நீரே இயேசுவே (கலா 2:20)
மண்ணில் வாழ்ந்திடும் நாளெல்லாம் உந்தன் சேவைக்கே

Magilchiyodae Avar Sanathi

Magilchiyodae Avar Sanathi

KONDADUVAOM YESU RAJAVAI – A-B/135

மகிழ்ச்சியோடே அவர் சந்நிதி முன்னே (சங் 100:2)
ஆனந்த சத்தத்தோடே ஆராதனை
கரங்களை உயர்த்தி குரல்களை எழுப்பி (சங் 134:2)
கெம்பீரமாய் துதித்திடுவோம்

கொண்டாடுவோம் இயேசு ராஜாவை (சங் 66:2)
கொண்டாடுவோம் செய்த நன்மையை
கொண்டாடுவோம் இயேசு ராஜாவை
கொண்டாடுவோம் நன்றி சொல்லுவோம்
கொண்டாடுவோம் நன்றி சொல்லுவோம்

1. கோர பயங்கர புயல்கள் நடுவினில்
நேசக் கரம் கொண்டு காத்தீரையா
சொன்னதைச் செய்து முடிக்கும் வரையில் (ஆதி 28:15)
உன்னை மறவேன் என்றீரையா
உம் கிருபை விலகாததே
உம் வாக்கும் மாறாததே (சங்கீதம் 89:33)

2. பகைஞர் முன்பு பந்தியன்றை
ஆயத்தம் செய்து வைத்தீரையா (சங்கீதம் 23:5)
அநுகூலமான அற்புதம் ஒன்றை
யாவரும் காண செய்தீரையா (யோசுவா 4:14)
உம் கிருபை விலகாததே
உம் வாக்கும் மாறாததே

3. ஆதி அன்பை முற்றும் மறந்து
தூரமாகச் சென்றேனைய்யா (லூக்கா 15:28)
தேடி வந்து வாக்குத்தந்து
மறுபடி வாழச் செய்தீரைய்யா
உம் கிருபை விலகாததே
உம் வாக்கும் மாறாததே

Scale Change
கொண்டாடுவோம் இயேசு ராஜாவை
கொண்டாடுவோம் செய்த நன்மையை
கொண்டாடுவோம் இயேசு ராஜாவை
கொண்டாடியே நன்றி சொல்லுவோம்
கொண்டாடியே நன்றி சொல்லுவோம்

Kaalamo Selluthe – காலமோ சொல்லுதே

Kaalamo Selluthe
காலமோ சொல்லுதே
வாலிபம் மறையுதே
எண்ணமெல்லாம் வீணாகும்
கல்வியெல்லாம் மண்ணாகும்
மகிமையில் இயேசுவை
தரிசிக்கும் நேரத்தில்
அந்த நாள் நல்ல நாள்
பாக்ய நாள்

கருணையின் அழைப்பினால்
மரண நேரம் வருகையில்
சுற்றத்தார் சூழ்ந்திட
பற்றுள்ளோர் பதறிட
மகிமையில் இயேசுவை
தரிசிக்கும் நேரத்தில்
அந்த நாள் நல்ல நாள்
பாக்ய நாள்

தும்பமெல்லாம் மறைந்துபோம்
இந்நெலெல்லாம் மாறிப்போம்
பெலனெல்லாம் குன்றிப்போம்
நிலையில்லா இவ்வாழ்க்கையில்
மகிமையில் இயேசுவை
தரிசிக்கும் நேரத்தில்
அந்த நாள் நல்ல நாள்
பாக்ய நாள்

வாழக்கையை இயேசுவால்
நாட்களை பூரிப்பாய்
ஓட்டத்தை முடித்திட
காத்துக்கொள் விசுவாசத்தை
மகிமையில் இயேசுவை
தரிசிக்கும் நேரத்தில்
அந்த நாள் நல்ல நாள்
பாக்ய நாள்

உலகத்தின் மாந்தரே
கலங்காதே வாருமே
இயேசுவை அண்டினால்
தேசங்கள் மாறிப்போம்
மகிமையில் இயேசுவை
தரிசிக்கும் நேரத்தில்
அந்த நாள் நல்ல நாள்
பாக்ய நாள்

Ummai Aarathipen – உம்மை ஆராதிப்பேன்

Ummai Aarathipen
உம்மை ஆராதிப்பேன் உம்மை ஆராதிப்பேன்-2

என் நாட்கள் முடியும் வரை
என் ஜீவன் பிரியும் வரை
என் சுவாசம் ஒழியும் வரை
உம்மையே ஆராதிப்பேன்
உம்மையே ஆராதிப்பேன் -2

உம்மை ஆராதிப்பேன் உம்மை ஆராதிப்பேன் -2

1. தாயின் கருவில் உருவாகும் முன்னே
பேர் சொல்லி அழைத்தவர் நீரே
தாயினும் மேலாக அன்பு வைத்து
நீர் எனக்காக ஜீவன் தந்தீரே -2

என் நாட்கள் முடியும் வரை
என் ஜீவன் பிரியும் வரை
என் சுவாசம் ஒழியும் வரை
உம்மையே ஆராதிப்பேன் உம்மையே ஆராதிப்பேன்-2

2. எத்தனை முறை இடறினாலும்
அத்தனையும் மன்னித்தீரே
நன்மையையும் கிருபையும் தொடரச்செய்து
என்னய் மீண்டும் நடக்க வைத்தீர் -2

என் நாட்கள் முடியும் வரை
என் ஜீவன் பிரியும் வரை
என் சுவாசம் ஒழியும் வரை
உம்மையே ஆராதிப்பேன்
உம்மையே ஆராதிப்பேன்-2

3. பாவி என்றே என்னை தள்ளிடாமல்
அன்போடு அணைத்து கொண்டீரே
என்னயும் உம்முடன் சேர்த்துகொள்ள
நீர் எனக்காக மீண்டும் வருவீர் -2

என் நாட்கள் முடியும் வரை
என் ஜீவன் பிரியும் வரை
என் சுவாசம் ஒழியும் வரை
உம்மையே ஆராதிப்பேன்
உம்மையே ஆராதிப்பேன்-2

உம்மை ஆராதிப்பேன்
உம்மை ஆராதிப்பேன்-2

என் நாட்கள் முடியும் வரை
என் ஜீவன் பிரியும் வரை
என் சுவாசம் ஒழியும் வரை
உம்மையே ஆராதிப்பேன்
உம்மையே ஆராதிப்பேன்-2

Ummai Aarathipen Ummai Aarathipen-2

En Natkal Mudiyum Varai
En Jeevan Piriyum Varai
En Swasam Ozhiyum Varai
Ummaiye Aarathipen
Ummaiye Aarathipen -2

Ummai Aarathipen Ummai Aarathipen -2

1.Thayin Karuvil Uruvagum Munnae
Per Solli Azhaithavar Neere
Thayinum Melaga Anbu Vaithu
Neer Enakaga Jeevan Thantheere -2

En Natkal Mudiyum Varai
En Jeevan Piriyum Varai
En Swasam Ozhiyum Varai
Ummaiye Aarathipen Ummaiye Aarathipen -2

2.Ethanai Murai Idarinalum
Athanayum Mannitheere
Nanmaiyum Kirubaiyum Thodaracheithu
Ennai Meendum Nadakka Vaitheere -2

En Natkal Mudiyum Varai
En Jeevan Piriyum Varai
En Swasam Ozhiyum Varai
Ummaiye Aarathipen
Ummaiye Aarathipen -2

3.Paavi Endre Ennai Thallidamal
Anbode Anaithu Kondeere
Ennayum Ummudan Serthu Kolla
Neer Ennakaga Meendum Varuveere -2

En Natkal Mudiyum Varai
En Jeevan Piriyum Varai
En Swasam Ozhiyum Varai
Ummaiye Aarathipen
Ummaiye Aarathipen -2

Ummai Aarathipen Ummai Aarathipen -2

En Natkal Mudiyum Varai
En Jeevan Piriyum Varai
En Swasam Ozhiyum Varai
Ummaiye Aarathipen
Ummaiye Aarathipen -2

Zoom Zoom Zoom – சும் சும் சும்

Zoom Zoom Zoom

Zoom zoom zoom (4)
கண்ணு நல்லா தெரியணுமா ?
நீ கேரட் சாப்பிடனும்- உன்
Hand writing அழகா இருக்கனுமா?
நீ எழுதி பழகணும் (2)

உன் வாழ்க்கை நன்றாய் இருக்கணுமா?
நீ ஒழுங்காய் நடந்துக்கணும்
மோட்சம் போகணுமா?
நீ இயேசுவை ஏத்துக்கணும் (2)

Pam Pam Chiku Buku – பாம் பாம் சிக்கு புக்கு சிக்கு

Pam Pam Chiku Buku
பாம் பாம் சிக்கு புக்கு சிக்கு புக்கு (4)
சிக்கு புக்கு இரயிலில் பயணம் போகிறோம் (லலலலா 2)
இது மோட்சம் போகும் இரயிலு தானே (லலலலா 2)
பாவமும் பயமும் கொஞ்சமும் இல்லை லலலலா
இயேசப்பா நம்மோடு வந்திடுவாரே (லலலலா 2)

தங்க கிரிடம் அணிந்திடுவோமே (லலலலா 2)
தங்க ரோட்டில் நடந்திடுவோமே (லலலலா 2)
நித்திய காலமாய் வாழ்ந்திடுவோமே லலலலா
இயேசப்பாவோடு வாழ்ந்திடுவோமே (லலலலா 2)

பாம் பாம் சிக்கு புக்கு சிக்கு புக்கு (4)

Pathu Onbathu Yetu – 10, 9, 8 கைகளை

Pathu Onbathu Yetu
10, 9, 8 – கைகளை நீயும் தட்டு
7, 6, 5 – வாழ்ந்திடாதே பயந்து
4,3,2 – இயேசு உன்னோடு உண்டு
1 ஆம் நம்பர் தானே ரொம்ப முக்கியம்
நம்பர் 1 ஆக நீயும் வாழ பழகணும்

படிப்பிலும், Games சிலும் நம்பர் 1
ஜெபத்திலும், குணத்திலும் நம்பர் 1

Vendume Vendume Gnanam – வேண்டுமே வேண்டுமே ஞானம்

Vendume Vendume Gnanam
வேண்டுமே (2) ஞானம் வேண்டுமே
ஞானமற்றவள் / ஞானமற்றவன் நான் (2)
ஞானம் தாருமே – எனக்கு (2)
கடிந்து கொள்ளாத தேவன் நீரல்லோ
எனக்கு ஞானம் தந்தடுமே
சம்பூரணமாக தந்திடுமே (2)

Kethu Kethu Kethu – கெத்து கெத்து கெத்து

Kethu Kethu Kethu
கெத்து (4) கெத்து தானடா – நீ
மொக்க (4) மொக்க இல்லடா

Last ஆக இருக்கேனு கவலைப்ட்டாத – உன்ன
First ஆக மாத்துவாரே இயேசு இயேசு

Worst ஆக படிக்கிறேனு வருத்தப்படாதே – உன்ன
Best ஆக உயர்த்தும் இயேசு உண்டு உண்டு

நம்பு நம்பு இயேசுவை நம்பு நம்பு
தெம்பு தெம்பு உனக்கு வந்திடும் தெம்பு (2)

சிறியவனை தூசியிலிருந்து தூக்கிவிடுவார்
எளியவனை குப்பையிலிருந்து உயர்த்தி விடுவார் – நம்பு