Karthane Em Thunaiyaaneer – கர்த்தனே எம் துணையானீர்

Karthane Em Thunaiyaaneer
கர்த்தனே எம் துணையானீர்
நித்தமும் எம் நிழலானீர்
கர்த்தனே எம் துணையானீர்

1. எத்தனை இடர் வந்து சேர்ந்தாலும்
கர்த்தனே அடைக்கல மாயினார் (2)
மனுமக்களில் இவர் போலுண்டோ
விண் உலகிலும் இவர் சிறந்தவர் – கர்த்தனே

2. பாவி என்றென்னைப் பலர் தள்ளினார்
ஆவி இல்லை என்றிகழ்ந்தும் விட்டார் (2)
ராஜா உம் அன்பு எனைக் கண்டது
உம்மைப்போல் ஐயா, எங்கும் கண்டதில்லை – கர்த்தனே

3. சுற்றத்தாரும் காலத்தில் குளிர்ந்திட்டார்
நம்பினோரும் எதிராக வந்திட்டார் (2)
கொள்கை கூறியே பலர் பிரிந்திட்டார்
ஐயா, உம்மைப்போல் நான் எங்கும் கண்டதில்லை – கர்த்தனே

4. ஆயிரம் நாவுகள் நீர் தந்தாலும்
ராஜனே, உமைப் பாடக்கூடுமோ (2)
ஜீவனே உமக்களிக்கின்றேனே
உம்மைப்போல் ஐயா, எங்கும் கண்டதில்லை – கர்த்தனே

Anandha Kalippulla – ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால்

Anandha Kalippulla
ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால்
போற்றிப் புகழ்கின்றேன் – 2
அறுசுவை உணவு உண்பது போல்
திருப்தி அடைகிறேன், தினமும் துதிக்கிறேன்

1. மேலானது உம் பேரன்பு
உயிாினும் மேலானது -2
உதடுகள் துதிக்கட்டும்
உயிருள்ள நாளெல்லாம் – 2
உயிருள்ள நாளெல்லாம் – ஆனந்த

2. தேவனே நீா் என் தேவன்
தேடுவேன் ஆவா்வமுடன் – 2
மகிமை வாஞ்சிக்கின்றேன்
உம் வல்லமை காண்கின்றேன் – 2
வல்லமை காண்கிறேன் – ஆனந்த

3. நீா்தானே என் துணையானீ்ா
உம் நிழலில் களிகூறுவேன் – 2
உறுதியாய்ப் பற்றிக்கொண்டேன்
உம் வலக்கரம் தாங்குதையா – 2
வலக்கரம் தாங்குதையா – ஆனந்த

Aanandha Kalippulla Udhadugalaal
Pottri Pugazhgindren }-(2)
Arusuvai Unavu Unbadhupol
Thirupthi Adaigindrean }-(2)
Dhinamum Thuthikkraen
Aanandha Kalippulla Udhadugalaal
Pottri Pugazhgindren }-(2)

1. Melanadhu Um Paeranbu
Uyirinum Melanadhu }-2
Udhadugal Thuthikkattum
Uyirulla Naalellaam }-2
Uyirulla Naalellaam
Aanandha Kalippulla Udhadugalaal
Pottri Pugazhgindren

2. Devane Neer En Devan
Theduvaen Aarvamudan }-2
Magimai Vanjikkiraen
Vallamai Kaangindraen }-2
Vallamai Kaangindraen
Aanandha Kalippulla Udhadugalaal
Pottri Pugazhgindren

3. Neerthanae En Thunaiyaneer
Um Nizhalil Kalikooruvaen }-2
Urudhiyaai Pattrikkondaen
Um Valakkaram Thangudhaiya }-2
Valakkaram Thangudhaiya

Sarva Srishtikkum Yejamaan Neere – சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானன் நீரே

Sarva Srishtikkum Yejamaan Neere
சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானன் நீரே
சர்வ சிருஷ்டியை காப்பவர் நீரே
எங்கள் இதயத்தில் உம்மைப் போற்றிடுவோம்
என்றென்றும் பணீந்து தொழுவோம்

ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ ஆ– மேன்

வானம் பூமி ஒழிந்து போனாலும்
உம் வார்த்தை என்றும் மாறா
இல்வாழிக்கை அழிந்து மறைந்துபோம்
விசுவாசி என்றும் நிலைய்ப்பான்

ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ ஆ– மேன்

கர்த்தர் கரத்தின் கிரியைகள் நாங்கள்
கிருபை எங்கள் மேல் ஊற்றுவீரே
ஆவி ஆத்துமா சரீரம் உம் சொந்தமே
அதை சாத்தான் தொடாமல் காப்பீரே

ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ ஆ– மேன்

எல்லா மனிதர்க்கும் ஆண்டவர் நீரே
எல்லா ஆசீர்வாதத்திற்கும் ஊற்றே
எங்கள் இதயைத்தை உம்மிடம் படைக்கின்றோம்
ஏங்குகின்றோம் உம் ஆசீர்பெறவே –

ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ ஆ– மேன்

சபையின் அஸ்திபாரமும் நீரே
சபையின் தலையானவர் நீரே
சபையை போஷித்து பாதுகாத்தென்றும்
பார்த்துக் கொள்ள வருபவர் நீரே

ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ ஆ– மேன்

Anaadhi Devan Un Adaikalame – அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே

Anaadhi Devan Un Adaikalame
அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே
அவர் நித்திய புயங்கள் உன் ஆதாரமே

இந்த தேவன் என்றென்றுமுள்ள
சதா காலமும் நமது தேவன் – மரண
பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவார்

காருண்யத்தாலே இழுத்துக்கொண்டார்
தூய தேவ அன்பே
இவ்வனாந்திரத்தில் நயங்காட்டி உன்னை
இனிதாய் வருந்தி அழைத்தார்

கானக பாதை காரிருளில்
தூய தேவ ஒளியே
அழுகை நிறைந்த பள்ளத்தாக்குகளை
அரும் நீருற்றாய் மாற்றினாரே

கிருபை கூர்ந்து மனதுருகும்
தூய தேவ அன்பே
உன் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை தனை
உண்மையாய் கர்த்தர் காத்துக் கொள்வார்

வறண்ட வாழ்க்கை செழித்திடுதே
தூய தேவ அருளால்
நித்திய மகிழ்ச்சி தலைமேல் இருக்கும்
சஞ்சலம் தவிப்பும் ஓடிப்போம்

ஆனந்தம் பாடி திரும்பியே வா
தூய தேவ பெலத்தால்
சீயோன் பர்வதம் உன்னைச் சேர்த்திடுவார்
சந்ததம் மகிழ்ச்சி அடைவாய்

Thuthi Geethame Padiye – துதி கீதமே பாடியே

Thuthi Geethame Padiye

வாழ்த்தி வணங்கிடுவோம்
ஜோதியின் தேவனாம்
இயேசுவைப் பணிந்திடுவோம்

1. தந்தைப் போல் நம்மைத் தாங்கியே
தோளில் ஏந்தி சுமந்தனரே
சேதம் ஏதும் அணுகிடாமல்
காத்த தேவனைத் துதித்திடுவோம்

2. காரிருள் போன்ற வேளையில்
பாரில் நம்மைத் தேற்றினாரே
நம்பினோரைத் தாங்கும் தேவன்
இன்றும் என்றுமாய் துதித்திடுவோம்

3. பஞ்சைப் போல் வெண்மை ஆகிட
பாவம் யாவும் நீக்கினாரே
சொந்த இரத்தம் சிந்தி நம்மை
மீட்ட தேவனைத் துதித்திடுவோம்

4. கட்டுகள் யாவும் அறுத்துமே
கண்ணீர் கவலை அகற்றினாரே
துதியின் ஆடை அருளிச் செய்த
தேவ தேவனைத் துதித்திடுவோம்

5. வானத்தில் இயேசு தோன்றிடுவார்
ஆயத்தமாகி ஏகிடுவோம்
அன்பர் இயேசு சாயல் அடைந்து
என்றும் மகிழ்ந்தே வாழ்த்திடுவோம்

Kirubai Poorinthenai – கிருபை புரிந்தெனை ஆள்

Kirubai Poorinthenai
கிருபை புரிந்தெனை ஆள் – நீ பரனே!
கிருபை புரிந்தெனை ஆள் – நிதம்

1. திரு அருள் நீடுமெய்ஞ்ஞான திரித்து,
வரில்நரனாகிய மா துவின் வித்து! – கிருபை புரிந்தெனை

2. பண்ணின பபாவமெலாம் அகல்வித்து,
நிண்ணயமாய் மிகவுந் தயை வைத்து – கிருபை புரிந்தெனை

3. தந்திரவான்கடியின் சிறைமீட்டு,
எந்தை, மகிழ்ந்துன்றன் அன்புபாராட்டு – கிருபை புரிந்தெனை

4. தீமை உறும் பல ஆசையை நீக்கிச்
சாமி! என்னை உமக்காலயம் ஆக்கி – கிருபை புரிந்தெனை

5. தொல்வினையால் வரும் சாபம் ஒழித்து
நல்வினையே செய் திராணி அளித்து – கிருபை புரிந்தெனை

6. அம்பரமீதுறை வானவர் போற்ற
கெம்பீரமாய் விசுவாசிகள் ஏத்த – கிருபை புரிந்தெனை

Unnathar Neere Maatchimai – உன்னதர் நீரே மாட்சிமை

Unnathar Neere Maatchimai
உன்னதர் நீரே மாட்சிமை நிறந்தவரே
சர்வத்தையும் படைத்த தூயவரும் நீரே – 2

உந்தன் துதி பாடி உம்மை ஆராதிப்பேன் இரு
கரம் உயர்த்தி உம்மை உயர்த்திடுவேன் – 2 – உன்னதர் நீரே தூயவரும் நீரே

1. எரிகோக்கள் முன்பாக நின்றாலும்
என் நம்பிக்கை தளர்ந்து போனாலும் – 2
பாதையிலே நீர் தீபமாய் வெய்யிலினிலே
நீர் நிழலுமாய் தாங்குவீர் தப்புவிப்பீர் விடுப்பீர் – 2 – உந்தன் துதி பாடி

2. என்னென்ன துன்பங்கள் வந்தாலும்
பார்வோனின் சேனைகள் நின்றாலும் – 2
வல்லவரே உந்தன் கரம் என்னை நல்லவரே
உந்தன் அரண் என்னை தாங்கிடும் தப்புவிக்கும் விடுவிக்கும் – 2 – உந்தன் துதி பாடி

Kartharin Panthiyil Vaa – கர்த்தரின் பந்தியில் வா

கர்த்தரின் பந்தியில் வா – சகோதரா

கர்த்தரின் பந்தியில் வா

கர்த்தர் அன்பாய்ச் சொந்த ரத்தத்தைச் சிந்தின
காரணத்தை மனப் பூரணமாய் எண்ணி – கர்த்தரின்

1. ஜீவ அப்பம் அல்லோ? – கிறிஸ்துவின் திருச் சரீரம் அல்லோ?

பாவ மனங் கல்லோ? – உனக்காய்ப் பகிரப்பட்ட தல்லோ?

தேவ குமாரனின் ஜீவ அப்பத்தை நீ

தின்று அவருடன் என்றும் பிழைத்திட – கர்த்தரின்

2. தேவ அன்பைப் பாரு – கிறிஸ்துவின் சீஷர் குறை தீரு

பாவக் கேட்டைக் கூறு – ராப்போசன பந்திதனில் சேரு

சாவுக்குரிய மா பாவமுள்ள லோகம்

தன்னில் மனம் வைத்து அன்னியன் ஆகாதே – கர்த்தரின்

3. அன்பின் விருந்தாமே – கர்த்தருடன் ஐக்யப் பந்தி யாமே

துன்பம் துயர் போமே .. இருதயம் சுத்த திடனாமே

இன்பம் மிகும் தேவ அன்பின் விருந்துக்கு

ஏது தாமதமும் இல்லாதிப்போதே வா – கர்த்தரின்

Muzhuval

ஏனோ ஏனோ ஏனிந்த முழுவல்

ஏனோ ஏனோ ஏனிந்த முழுவல்

அசத்தனாம் என் மேல் ஆசத்திக் கொண்ட

அசத்துரு உம் போல் எவருமில்லை

அசத்தனாம் என் மேல் ஆசத்திக் கொண்ட

அசத்துரு உம் போல் யாருமில்லை

ஏனோ ஏனிந்த அசலை அன்பு

ஏனோ என் மீது சிலுவை அன்பு

ஏனோ ஏனிந்த அசலை அன்பு

ஏனோ என் மீது சிலுவை அன்பு

தவறுகள் கொண்டேன் நசினைகள் கொண்டேன்

ஆனாலும் சிலுவையின் தலையழிக் கண்டேன்

அசடம் என்றே அசட்டை கண்டேன்
அசரா உம் அசரங்கள் தாங்க கண்டேன்

நான் என்ன செய்தேன் என்று கேட்கும் உலகில்

எனக்காக செய்திட்ட அன்பை கண்டேன்

தணியா ஒரு தகப்பனின் தட்பம் கண்டேன்

ஏ….னோ ஏனோ
ஏனோ ஏ….னோ

தவறுகள் கொண்டேன் நசினைகள் கொண்டேன்

ஆனாலும் சிலுவையின் தலையழிக் கண்டேன்

அசடம் என்றே அசட்டை கண்டேன்
அசரா உம் அசரங்கள் தாங்க கண்டேன்

நான் என்ன செய்தேன் என்று கேட்கும் உலகில்

எனக்காக செய்திட்ட அன்பை கண்டேன்

தணியா ஒரு தகப்பனின் தட்பம் கண்டேன்

ஏனோ ஏனோ ஏனிந்த முழுவல்

ஏனோ ஏனோ ஏனிந்த முழுவல்

அசத்தனாம் என் மேல் ஆசத்திக் கொண்ட

அசத்துரு உம் போல் எவருமில்லை

அசத்தனாம் என் மேல் ஆசத்திக் கொண்ட

அசத்துரு உம் போல் யாருமில்லை

ஏனோ ஏனிந்த அசலை அன்பு

ஏனோ என் மீது சிலுவை அன்பு

ஏனோ ஏனிந்த அசலை அன்பு

ஏனோ என் மீது சிலுவை அன்பு

Aenoa aenoa aenindha muzhuval

Aenoa aenoa aenindha muzhuval

Asathanaam en mael aasathi konda

Asathuru um poal evarumillai

Asathanaam en mael aasathi konda

Asathuru um poal yaarumillai

Aenoa aenindha asalai anbu

Aenoa en meedhu siluvai anbu

Aenoa aenindha asalai anbu

Aenoa en meedhu siluvai anbu

Thavarugal kondaen nasinaigal kondaen

Aanaalum siluvaiyin thalaiyazhi kandaen

Asadam endrae asatai kandaen

Asaraa um asarangal thaanga kandaen

Naan enna seidhaen endru kaetkum

Enakkaaga seidhitta anbai kandaen

Thaniyaa oru thagapan in thatpam kandaen

Ae…..noa aenoa

Aenoa ae….noa

Thavarugal kondaen nasinaigal kondaen

Aanaalum siluvaiyin thalaiyazhi kandaen

Asadam endrae asatai kandaen

Asaraa um asarangal thaanga kandaen

Naan enna seidhaen endru kaetkum

Enakkaaga seidhitta anbai kandaen

Thaniyaa oru thagapan in thatpam kandaen

Aenoa aenoa aenindha muzhuval

Aenoa aenoa aenindha muzhuval

Asathanaam en mael aasathi konda

Asathuru um poal evarumillai

Asathanaam en mael aasathi konda

Asathuru um poal yaarumillai

Aenoa aenindha asalai anbu

Aenoa en meedhu siluvai anbu

Aenoa aenindha asalai anbu

Aenoa en meedhu siluvai anbu

Pinmari Peiyattum – பின்மாரி பெய்யட்டும்

Pinmari Peiyattum

பின்மாரி பெய்யட்டும்
பரிசுத்தமே வல்லமை

பின்மாரி பெய்யட்டும் பின்மாரி பெய்யட்டும்
பின்மாரி பெய்யட்டுமே இயேசுவே
கல்வாரி அன்பினை எல்லோரும் கண்டிட
பின்மாரி பெய்யட்டுமே இயேசுவே

1. ஆதிநாட்கள் தொட்டு ஆவியானவரின்
அற்புத சக்திகளை இயேசுவே
பாவிகளாயினும் நாங்களும் கண்டிட
ஊற்றியருளணுமேஇயேசுவே

2. உள்ளம் உடல் பொருள் பங்கம் பதர் இன்றி
சுட்டெரித்தாகணுமே இயேசுவே
ஏசாயா நாவினைத் தொட்டத் தழலுடன்
மேசியா நீர் வாருமே இயேசுவே

3. எண்ணற்ற தேவைகள் எனைச்சூழ நிற்கையில்
எந்தன் நிலை பாருமே இயேசுவே
எத்தனை வீழ்ச்சிகள் எத்தனை தோல்விகள்
எந்தன் நிலை மாற்றுமே இயேசுவே

4. தேசம் எங்கும் தேவ செய்தி முழங்கிட
ஊக்கம் அருளணுமே இயேசுவே
மரணபரியந்தம் உண்மையாய் விளங்க
இயேசு என்னில் வாருமே இயேசுவே

Pinmaari Peyyattum
Parisuththamae Vallamai

Pinmaari Peyyattum Pinmaari Peyyattum
Pinmaari Peyyattumae Yesuve
Kalvaari Anpinai Elloerum Kantita
Pinmaari Peyyattumae Yesuve

1. Aathinaatkal Thottu Aaviyaanavarin
Arputha Sakthikalai Yesuve
Paavikalaayinum Naankalum Kantita
Uurriyarulanumae Yesuve

2. Ullam Utal Porul Pankam Pathar Inri
Sutteriththaakanumae Yesuve
Aesaayaa Naavinaith Thottath Thazhalutan
Maesiyaa Neer Vaarumae .. Yesuve

3. Ennarra Thaevaikal Enaissuuzha Nirkaiyil
Enthan Nilai Paarumae .. Yesuve
Eththanai Veezhssikal Eththanai Thoelvikal
Enthan Nilai Maarrumae .. Yesuve

4. Thaesam Enkum Thaeva Seythi Muzhankita
Uukkam Arulanumae .. Yesuve
Maranapariyantham Unmaiyaay Vilanka
Yesuve Ennil Vaarumae .. Yesuve