அல்லேலுயா எனக்கென்ன சந்தோஷம்

அல்லேலுயா எனக்கென்ன சந்தோஷம்
என பாவங்களை இயேசு மன்னித்தார்
மன்னித்தார், மன்னித்தார்
என பாவங்களை இயேசு மன்னித்தார்
எனக்கென்ன சந்தோஷம்
ஆஹா அல்லேலுயா அல்லேலுயா
ஆஹா அல்லேலுயா
ஆ எனக்கென்ன சந்தோஷம்

2 thoughts on “அல்லேலுயா எனக்கென்ன சந்தோஷம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *