இயேசு மீட்கிறார்

இயேசு மீட்கிறார்(2)
ஆவரே வல்ல மீட்பர்
எவரும் மறுக்கார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.