5. புதுசு எல்லாம் புதுசு

5.
புதுசு எல்லாம் புதுசு
புதுசு எல்லாம் புத்தம் புதுசு
பழசு எல்லாம் போயிடுச்சு
புதுசா எல்லாம் வந்திடுச்சு
1. பாவ இதயம் போயிடுச்சு
புதிய இதயம் வந்திடுச்சு
தீய சிந்தை போயிடுச்சு
தூய சிந்தை வந்திடுச்சு
2. பயமுள்ள ஆவி போயிடுச்சு
பலமுள்ள ஆவி வந்திடுச்சு
தன்னல ஆவி போயிடுச்சு
போதுநல ஆவி வந்திடுச்சு
3. இயேசு எனக்குள் வந்துவிட்டார்
பாவம் எல்லாம் போக்கிவிட்டார்
பயங்கள் எல்லாம் நீக்கிவிட்டார்
தனது பிள்ளையாய் மாற்றிவிட்டார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *