அல்லேலுயா எனக்கென்ன சந்தோஷம்

அல்லேலுயா எனக்கென்ன சந்தோஷம்
என பாவங்களை இயேசு மன்னித்தார்
மன்னித்தார், மன்னித்தார்
என பாவங்களை இயேசு மன்னித்தார்
எனக்கென்ன சந்தோஷம்
ஆஹா அல்லேலுயா அல்லேலுயா
ஆஹா அல்லேலுயா
ஆ எனக்கென்ன சந்தோஷம்

4 thoughts on “அல்லேலுயா எனக்கென்ன சந்தோஷம்

  1. Great job… Please add an mp3 of each song with lyrics… it will be useful for us to learn the songs which we don’t know… Thanks…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.