அல்லேலு (3) அல்லேலுயா

அல்லேலு (3) அல்லேலுயா
தேவனைத் துதி
தேவனைத் துதி அல்லேலுயா (3)
தேவனைத் துதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.