அழமே விசாலமே

அழமே விசாலமே
வழிந்தோடும் ஊற்று ஒன்றுண்டே
அழமே விசாலமே
வழிந்தோடும் ஊற்றுறாம் இயேசுவே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *