அவர் அற்புதர் கர்த்தரவர்

அவர் அற்புதர் கர்த்தரவர் – (2)
சூரிய சந்திர நட்சத்திரங்கள்
சொல்லுது அவ்விதம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *