அவர் பிறந்தது பெத்லேகம் நகர் என்பர்

அவர் பிறந்தது பெத்லேகம் நகர் என்பர்
அவர் வளர்ந்தது நாசரேத் ஊர் என்பர்
அவர் பாடுபட்டது எருசலேம் என்பர்
தன்னா – – – –
தன்னை தன்னை தன்னை
தன்னை தன்னை
தன்னை – – – – – } – 5
அவர் தாயார் மரியம்மா, மரியம்மா, மரியம்மா
தாளம் தும் தும் தும் தும்
அவர் தந்தை யோசேப்பு, யோசேப்பு, யோசேப்பு
தாளம் தும் தும் தும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *