அவர் பிள்ளத்தாக்கின் லீலி

அவர் பிள்ளத்தாக்கின் லீலி
அவர் காலை விடிவெள்ளி
பதினாயிரம் பேர்களில் சிறந்தவர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *