ஆம் ஆம் தேவ சுதனே

ஆம் ஆம் தேவ சுதனே
பாவம் போக்க மாண்டீர்
பாவம் போக்கும் இரட்சகா
இரத்தத்தால் சுத்தி செய்யுமேன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *