இன்ப நாளதிலும் துன்ப பாதையிலும்

இன்ப நாளதிலும் துன்ப பாதையிலும்
பா – டு – ங் – கள்
அன்பு அவர் நாமம்
ஆளுகின்றார் மேலாய் பாடுங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *