இன்றைய நாள்

இன்றைய நாள் (2)
கர்த்தர் தந்திட்டாரே (2)
இன்றைய நாள் கர்த்தர் தந்திட்டாரே
மகிழுவோம் களிகூர்ந்திடுவோம்
இன்றைய நாள்
கர்த்தர் தந் – திட் – டா – ரே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *