இயேசுவின் செய்தியை கேட்கும் சிறுவர் நாம்

இயேசுவின் செய்தியை கேட்கும் சிறுவர் நாம்
எங்கள் இதயம் – இயேசுவில்
நித்தம் மகிழமே
நற்செய்தி கேட்கவே வேட்கப்படோமே
இரட்சிப்பு உண்டாக -அது
தேவ பெலனே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *