இயேசு எனக்கு ராஜனாம்

இயேசு எனக்கு ராஜனாம்
அவருக்கு நான் ஒரு தோழனாம்
அவரில் என்றும் நிலைத்திட
சாத்தானை ஜெயிப்பேனே
இயேசுவுக்கு நான் போர்வீரன்
சாத்தானை எதிர்க்கும் போர்வீரன்
ஜெபம் செய்தால் நடுங்குவான்
போராடி ஜெபிப்பேனே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.