இயேசு என்றும் நல்லவர்

இயேசு என்றும் நல்லவர்
நம்மை காப்பவர்
நம்முடன் இருப்பவர் நமக்கு உதவி செய்பவர் – 2
ஆஹா கர்த்தரைத் துதியுங்கள்
ஓஹோ அவரில் மகிழுங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *