இயேசு நல்ல சிநேகிதர்

இயேசு நல்ல சிநேகிதர்
இயேசு ஒப்பில்லா சிநேகிதர்
இயேசு எல்லாம் கொடுக்கிறார்
இயேசுவின் நாமமே நல் நாமம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.