இயேசு நாதரண்டை வந்தேன்

இயேசு நாதரண்டை வந்தேன்
மாசற்ற இரத்தம் கண்டேன்
அனந்த பரவசம் ஆயினேன்
அனந்த பரவசம் அல்லேலுயா
அனந்த பரவசம் ஆயினேன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *