இயேசு பாலகரின் நேசர்

இயேசு பாலகரின் நேசர்
நேசிப்பார் எல்லாரையும்
இந்தியா சீனா ஆப்ரிக்கா
எல்லா தேசத்தாதையும்
நேசிப்பாரே இயேசு தம் கண்மணிபோல்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *