இயேசு மகாராஜன் வானமீதில் வருவார்

இயேசு மகாராஜன் வானமீதில் வருவார்
கூட நானும் போகிடுவேன் சீநேகிதன்மாரே
மீட்கப்பட்டவர்கள் என்றேன்றுமாய்
மீட்பர் இயேசுவையே பாடிடுவார்
கல்வாரி நேசர் அருமை நாதர்
அவரை வாழ்த்தி வணங்கிடுவோம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.