இயேசு மொழிந்தார் ஜீவ அப்பம்

இயேசு மொழிந்தார் ஜீவ அப்பம்
ஜீவ அப்பம் நான் என்று
ஜீவ அப்பம் நான் என்று – பிரபு
ஜீவ அப்பம் நான் என்று
2) நல்ல மேய்ப்பன்
3) உலகத்தின் வெளிச்சம்
4) நானே வாசல்
மீண்டும் வருவேன் ராஜாவாய்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.