இயேசு ராஜா வாராரே

இயேசு ராஜா வாராரே
ஆயத்தமாகுவோம்
இரத்தத்தால் கழுவப்பட்டு பரிசுத்தமாகுவோம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *