இயேசு வருவார் திரும்ப வருவார்

இயேசு வருவார் திரும்ப வருவார்
தாம் போனதுபோல மீண்டும் வருவார்
தாமதம் வேண்டாம் ஆயத்தமாவோம்
ராஜாதி ராஜாவாம் மகிமை அவர்க்கே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *