இயேசு (2) அவர் நாமம் இயேசு

இயேசு (2) அவர் நாமம் இயேசு
என்னை மகிழ்விக்கவே அவர் வந்தார்
ஏழை உருவமதால்
என்னை தம்முடன் சேர்க்கவே வந்தார்
சீக்கிரம் வருவேன் என்றே உரைத்தார்
நியாயதீர்ப்பின் நாளிலே என்னையும் சேர்ப்பார்
இன்றைக்கு சிலுவையண்டை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *