என் உள்ளம் தேவன்பால்

என் உள்ளம் தேவன்பால் (continuation)
பொங்கி வழியுதே
இயேசுசென்னை இரட்சித்தார்
நான் ஆடிப் பாடுவேன்
எவருமறியாரே என் உள்ளம் பொங்குதே
என் உள்ளம் பொங்கி, பொங்கி, பொங்கி
பொங்கி வழியுதே

It’s bubbling, it’s bubbling, it’s bubbling in my soul.
There’s singing and laughing since Jesus made me whole.
Folks don’t understand it, nor can I keep it quiet.
It’s bubbling bubbling bubbling, bubbling , bubbling day and night.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *