மீப்பரைப் போல் ஆறுதல் சொல்வார் இல்லை

மீப்பரைப் போல் ஆறுதல் சொல்வார் இல்லை
அவர் அன்பும் நேசமும் மாறாதென்றுமே
இன்பமோ துன்பமோ எந்நேரத்திலும்
இரட்சகர் அன்பு மாறாதென்றுமே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.