முத்துக்கள் எத்தனை உந்தன் கிரீடத்திற்கு

முத்துக்கள் எத்தனை உந்தன் கிரீடத்திற்கு
மரிக்கும் முன்னே நீ சேமிப்பாய்
நிதிமான்களோடே உயர்தெழும் முன்னால்
முத்துக்கள் எத்தனை உன் கிரீடத்தில்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.