முந்திக்கொள் ஓ ! முந்திக்கொள்

முந்திக்கொள் ஓ ! முந்திக்கொள்
இயேசுபாதம் நீ அண்டிக்கொள்
பாவத்தில் உழல்வோனே வாசல் அடைபடுமுன்னே – முந்திக்கொள்
எச்சரிப்பின் தேவ சத்தத்தை
எற்றுக்கொள்ளுவாய் இன்றே
நேசர் கரம் பற்றுவாயே
நேசித்து மீட்டிடுவார் முந்திக்கொள் – முந்திக்கொள் (Continuation on 94)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *