முற்றுமாய் இரட்சிக்கின்றார்

முற்றுமாய் இரட்சிக்கின்றார் (2)
இப்போதே நம்பி பார் அவர் அன்பு
முற்றுமாய் இரட்சிக்கின்றார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *