மெய்யாம் ஜீவ நதி

மெய்யாம் ஜீவ நதி
பாவம் போக்கும் நதி
வேறே நதியை அறியேன்
இரட்சகரின் இரத்தம் தானே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *