யுத்த வர்க்கம் அணிந்து

யுத்த வர்க்கம் அணிந்து
போர் செய்வேன் துணிந்து
வெல்லப்போகிறேன் நான் வெல்லப்போகிறேன் (2)
இயேசுவின் பெலத்தால்
பாவத்தை வெறுத்து
சாபத்தை தொலைத்து
போர்செய்யப்போகிறேன்
இயேசுவின் பெலத்தால்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *