ராஜாதி இராஜா

ராஜாதி இராஜா
கர்த்தாதி கர்த்தர் மகிமை அல்லேலுயா
இயேசு சமாதான பிரபு மகிமை அல்லேலுயா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.