வல்லவர் வல்லவர் கர்த்தர் மகா வல்லவர்

வல்லவர் (2) கர்த்தர் மகா வல்லவர்
கடைசி மட்டும் காக்க வல்லவர்
நொறுங்குண்டோர் குணமாக
சிறையிலானோரை மீட்டீர்
ஊனர்கள் எழும்ப குருடர் காண செய்வார்
அவர் வல்லவர் வல்லவர்
கர்த்தர் மகா வல்லவர்
கடைசி மட்டும் காக்க வல்லவர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *