வழி அறிவார் கர்த்தர் காடெனும்

வழி அறிவார் கர்த்தர் காடெனும்
பின் செல்லுவதென் கடமை
பெலன் எனதே என்றென்றும்
பின் செல்லுவதென் கடமை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.