வானத்திலிருந்து இயேசு உதித்தாரே

வானத்திலிருந்து இயேசு உதித்தாரே
கானகத்திலே சுற்றி திரிந்தாரே
ஞானமாய் உலகத்தில் போதித்தாரே
ஈனர்க்கும் மரித்து துயர் தெழுந்தாரே
சுந்தர ராஜன் அந்தர வாசன்
எந்தன் முந்தன் உந்தன் சொந்தம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *