வானின் கீழ் உள்ள யாவும் ஆழியும்

வானின் கீழ் உள்ள யாவும் ஆழியும்
இயேசுதான் வாழ்வார்(3)
என்றென்றுமாய்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *