விடியற்காலமோ நடுப்பகலோ

விடியற்காலமோ நடுப்பகலோ
சாயங்காலமோ இரவுபொழுதொ
கண்ணீர் வேண்டாம், கவலை வேண்டாம்
பதட்டம் வேண்டாம், பயம் வேண்டாம்
இயேசு கைவிடார் என்றும் உன்னோடிருகிறார்
உலகில் ஒளியாய் வந்த இயேசுவே
உந்தன் பாதைக்கு வெளிச்சம் நல்கிறார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.