வெற்றிக் காண்போமே

வெற்றிக் காண்போமே (3)
இயேசு இரட்சகரில்
அவர் ஜீவிக்கிறார் என்றென்றுமாய்
வெற்றிக் காண்போமே இயேசுவில்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *