வெற்றி உண்டு எனக்கு (2)

வெற்றி உண்டு எனக்கு (2)
மீட்பர் இயேசுவின் இரத்தத்தால்
வெற்றி உண்டு எனக்கு
வெற்றி உண்டு
உண்டு வெற்றி
மீட்பர் இயேசுவின் இரத்தத்தால்
வெற்றி உண்டு எனக்கு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *