வேதம் வாசித்து ஜெபித்திடு ஜெபித்திடு ஜெபித்திடு

வேதம் வாசித்து ஜெபித்திடு ஜெபித்திடு ஜெபித்திடு (2)
வேதம் வாசித்து ஜெபித்திடு
மேலும் வ – ள – ரு – வா – ய்

Read your Bible
Pray everyday(3)
Read your Bible Pray everyday
You will grow more and more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *