5. தானான தந்தனான

5.
தானான தந்தனான
தானான தந்தனான -2
பாட்டு பாடுவோம் இயேசு கிறிஸ்துவின்
ஒன்று கூடி உயர்த்திடுவோம்
ஓடி வருவார் நீ கூப்பிடும் போது – 2
ஆசிர்வதிப்பார் நீ ஜெபிக்கும் போது – 2
-போடு தானான

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *