6. டியான் டியான் டிக்கிரி டியான் டோய்

6.
டியான் டியான் டிக்கிரி டியான் டோய்
இயேசுப்பா எங்க Friend- டோய்
ஒரு நாளும் கைவிடமாட்டார்
ஒரு நாளும் விலகிடமாட்டார் -2
– டியான் டியான்

2 thoughts on “6. டியான் டியான் டிக்கிரி டியான் டோய்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *