Song Category: Malayalam

Athe Vegathil Oode Pogum – അതിവേഗത്തില് ഓടിപ്പോകും

Athe Vegathil Oode Pogum
അതിവേഗത്തില്‍ ഓടിപ്പോകും

നിന്റെ  എതിരുകള്‍ എന്നേക്കുമായ്‌

തളര്‍ന്നു പോകരുതേ… നീ (2)

പഴിയും ദുഷിയും വന്നിടുമ്പോള്‍

ഭാരങ്ങള്‍ നിന്നില്‍ ഏറിടുമ്പോള്‍ (2) തളര്‍ന്നു..
പെറ്റമ്മ നിന്നെ മറന്നാലും

മറക്കാത്ത നാഥന്‍ കുടെയുണ്ട്‌ (2) തളര്‍ന്നു..
രാജാധിരാജന്‍ വരുന്ന നാളില്‍

അക്കരനാട്ടില്‍ ചേര്‍ത്തിടുമേ (2) തളര്‍ന്നു..

Yeshu Pirannu Ponneshu Pirannu – യേശു പിറന്നു പോന്നേശു പിറന്നു

Yeshu Pirannu Ponneshu Pirannu
യേശു പിറന്നു പോന്നേശു പിറന്നു
മാനവ രക്ഷയ്ക്കായ് മണ്ണിൽ പിറന്നു (2)
താരാഗണങ്ങൾ വാനിൽ നൃത്തമാടി
ദൂതഗണങ്ങൾ ഭൂവിൽ ഗാനം പാടി (2)
സ്വർഗീയ സൈന്യവും ചേർന്നു പാടി
ഗ്ലോറിയ…. ഗ്ലോറിയ…
അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു മഹത്വം (2)

പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ യേശു പിറന്നു
കന്യകയിൽ നിന്ന് യേശു പിറന്നു (2)
സർവ്വജനത്തിനും മഹാ സന്തോഷമായി
രാജാധി രാജാവായ് യേശു പിറന്നു (2)
(താരാഗണങ്ങൾ)

പാപികൾക്കായ് മരിപ്പാൻ യേശു പിറന്നു
ദൈവത്തിൻ പുത്രനായ് യേശു പിറന്നു (2)
ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന് പേർ വിളിച്ചു
പ്രവചന നിവൃത്തിക്കായ് യേശു പിറന്നു (2)
(യേശു പിറന്നു)

Enthathisayame Daivathin Sneham -എന്തതിശയമേ ദൈവത്തിന് സ്നേഹം

Enthathisayame Daivathin Sneham
എന്തതിശയമേ ദൈവത്തിന്‍ സ്നേഹം
എത്ര മനോഹരമേ-അതു
ചിന്തയിലടങ്ങാ സിന്ധു സമാനമായ്‌
സന്തതം കാണുന്നു ഞാന്‍ (എന്തതിശയമേ..)

1. ദൈവമേ നിന്‍ മഹാ സ്നേഹമതിന്‍ വിധം
ആര്‍ക്കു ചിന്തിച്ചറിയാം-എനി-
യ്ക്കാവതില്ലേയതിന്‍ ആഴമളന്നീടാന്‍
എത്ര ബഹുലമത് (എന്തതിശയമേ..)

2. ആയിരമായിരം നാവുകളാലതു
വര്‍ണ്ണിപ്പതിന്നെളുതോ-പതി
നായിരത്തിങ്കലൊരംശം ചൊല്ലീടുവാന്‍
പാരിലസാദ്ധ്യമഹോ (എന്തതിശയമേ..)

3. മോദമെഴും തിരു മാര്‍വ്വിലുല്ലാസമായ്‌
സന്തതം ചേര്‍ന്നിരുന്ന-ഏക
ജാതനാമേശുവെ പാതകര്‍ക്കായ്‌ തന്ന
സ്നേഹമതിശയമേ (എന്തതിശയമേ..)

4. ‍പാപത്താല് നിന്നെ ഞാന്‍ കോപിപ്പിച്ചുള്ളൊരു
കാലത്തിലും ദയവായ്‌-സ്നേഹ
വാപിയേ നീയെന്നെ സ്നേഹിച്ചതോര്‍ത്തെന്നില്‍
ആശ്ചര്യമേറിടുന്നു (എന്തതിശയമേ..)

5. ‍ജീവിതത്തില് പല വീഴ്ചകള്‍ വന്നിട്ടും
ഒട്ടും നിഷേധിക്കാതെ-എന്നെ
കേവലം സ്നേഹിച്ചു പാലിച്ചീടും തവ
സ്നേഹമതുല്യമഹോ (എന്തതിശയമേ..)

Enthathisayame Daivathin Sneham
Ethra Manoharame – Athu
Chindayiladanga Sindhusamanami
Sandhatham Kanunnu Njan

1. Daivame Nin Maha Snehamathin Vidham
Arku Chindichariyam- Eni-
Kaavathill Athin Azhamalannidan
Ethra Behulamathu

2. Aayiramayiram Navukalalathu
Varnnipathin Elutho – Pathi
Nayirathinkal Oramsam Cholliduvan
Paaril Asadyamaho

3. Modhamezhum Thirumarvil Ullasamai
Sandatham Chernnirunna Eak
Jathanamesuve Paapikalkkai Thanna
Snehamathisayame

4. Papathal Ninne Gnan Khedipichulloru
Kaalathilum Dayavayi
Snehavapiye Neeyenne
Snehichathorthennil Aashcharyameridunnu

5. Jeevithathil Palaveezchagal Vannittum
Ottum Nishedhikkaathe
Enne Kevalam Snehichu
Palichidum Thava
Sneham Athulyamaho

Akkaraikku Yaathirai – அக்கரைக்கு யாத்திரை

Akkaraikku Yaathirai
அக்கரைக்கு யாத்திரை
செய்யும் சீயோன் சஞ்சாரி
ஓளங்கள் கண்டு நீ பயப்படண்டா
காற்றினேயும் கடலினேயும்
நியந்திறிப்பான் களிவுள்ளோன் படகிலுண்டு

1. விஸ்வாசமாம் படகில் யாத்ற செய்யும்
போள் தண்டு வலிச்சு நீ வலஞ்ஞிடும்
போள் பயப்படண்டா கர்த்தன் கூடேயுண்டு
அடுப்பிக்கும் ஸ்வர்கீய துறமுகத்து

2. என்றே தேசம் இவிடே அல்லா
இவிடே ஞான் பரதேச வாசியாணல்லோ
அக்கரையா என்றே சாஸ்வத நாடு
அவிடெனிக் கொருக்கிற்ற பவனமுண்டு

3. குஞ்ஞாடதின்றே விளக்காணு இருளொரு
லேசவும் அவிடேயில்லா தருமெனிக்கு
கிரீடமொந்து தரிப்பிக்கும்
அவனென்ன உல்சவ வஸ்த்ரம்

Aatmashakthiye Irangi Ennil Vaa Mazha Pole

Aatmashakthiye Irangi Ennil Vaa Mazha Pole
ആത്മശക്തിയേ ഇറങ്ങിയെന്നിൽ വാ
ഇറങ്ങിയെന്നിൽ വാ
മഴ പോലെ പെയ്തിറങ്ങി വാ,
സ്വർഗ്ഗീയ തീയേ ഇറങ്ങി യെന്നിൽ വാ
ഇറങ്ങി യെന്നിൽ വാ മഴ പോലെ പെയ്തിറങ്ങി വാ
ആത്മ നദിയായ് ഒഴുകി എന്നിൽ ഇന്നു വാ
ആത്മശക്തിയായ് ഒഴുകി എന്നിലിന്നു വാ

മഴ പോലെ പെയ്തിറങ്ങി വാ
മഴ പോലെ പെയ്തിറങ്ങി വാ (2)

പെന്തിക്കോസ്തു നാളിലെ ആ മാളിക മുറി,
അഗ്നിനാവിനാൽ മുഴുവൻ നിറച്ചവനെ,
അഗ്നി ജ്വാല പോൽ പിളർന്നിറങ്ങി വാ ,
കൊടുങ്കാറ്റു പോലെ വീശിയെന്നിൽ വാ
(മഴ പോലെ …

കഴുകനെപോലെ ചിറകടിച്ചുയരാൻ,
തളർന്നു പോകാതെ ബലം ധരിച്ചോടുവാൻ,
കാത്തിരിക്കുന്നിതാ ഞാനും യഹോവെ,
ശകതിയെ പുതുക്കുവാൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ വാ
( മഴ പോലെ …

ഏലിയാവിൻ യാഗത്തിലിറങ്ങിയ തീയേ,
മുൾപ്പടർപ്പിൽ മോശമേൽ ഇറങ്ങിയ തീയേ,
ദേഹരൂപത്തിൽ നിറഞ്ഞിറങ്ങി വാ ,
ഒരു പ്രാവ് പോൽ പറന്നിറങ്ങി വാ
( മഴ പോലെ … )

പെയ്തിറങ്ങി വാ തീയേ പെയ്തിറങ്ങി വാ….

Njan Enne Ninkaiyil – ഞാൻ എന്നെ നിൻ

Njan Enne Ninkaiyil

ഞാൻ എന്നെ നിൻ കൈയിൽ നല്കീടുന്നു
സമ്പൂർണമായി എന്നെ മാറ്റേണമേ
എൻ പ്രാർത്ഥന ഒന്നു കേൾക്കേണമേ
നിൻ ഹിതം എന്നിൽ പൂർണമാകാൻ

Chorus
എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു
നിൻ കയ്യിൽ ഞാൻ പൂർണമായ്
എന്നെ നിറക്കേണമേ
എന്നെ നിത്യവും നടത്തേണമേ

എന്നെ കഴുകണേ നിൻ രക്തത്താൽ
ശുദ്ധികരിക്കണേ നിൻ വചനത്താൽ
നീതികരിക്കണേ നിൻ നീതിയാൽ
സൗഖ്യമാക്കെന്നെ പൂർണമായി

നിൻ സ്‌നേഹത്താൽ എന്നെ നിറക്കേണമേ
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കേണമേ
നിൻ ആലോചനയാൽ നടത്തേണമേ
നിൻ ഹിതം എന്നിൽ പൂര്ണമാകാൻ

Njyan Enne Nin Kaiyyil Nalkidunnu
Samboornamayu Enne Mattename
Enn Prarthana Onnu Kelkkename
Nin Hitham Ennil Poornamakann

Chorus

Ennae Samarpikkunnu
Nin Kaiyyil Njyan Poornamayu Ennae Nirakkename
Ennae Nithyavum Nadathaename

Ennae Kazhukanae Nin Rakthathal
Shudhikarikkanae Nin Vachanathal
Neethikarikkanae Nin Neethiyal
Soukhyamakkenae Poornamayi…..

Chorus

Ennae Samarpikkunnu
Nin Kaiyyil Njyan Poornamayu Ennae Nirakkename
Ennae Nithyavum Nadathaename

Nin Shnehathal Ennae Nirakkenamae
Parishudhathmavinal Nirakkenamae
Nin Aalochanayal Nadathaenamae
Nin Hitham Ennil Poornamakan…..

Chorus

Ennae Samarpikkunnu
Nin Kaiyyil Njyan Poornamayu Ennae Nirakkename
Ennae Nithyavum Nadathaename

Pakalilum Prabha Rajyathe

Pakalilum Prabha Rajyathe
Doore Vishvasathal Kaanaame
Thathan Kaathirikkunnakkare
Veedangundakkidan Ensakhe

Inpamay Vegam Naam
Inpaloke Thammil Kaanum Naam

Aa Inpakarayil Paadum Naam
Bhaktharin Madhurya Keerthanam
Khethamo Thapamo Angilla
Aaswase Dheerkka Swasamilla

Inpamay Vegam Naam
Inpaloke Thammil Kaanum Naam

Nammude Swarga Thathanu Naam
Nithyavum Sthothram Cheythidume
Thanmaha Sneha Danathinum
Jeevithanugrahangalkkume

Inpamay Vegam Naam
Inpaloke Thammil Kaanum Naam

Yeshuvin Naamam En Praananu – യേശുവിൻ നാമം എൻ പ്രാണനു

Yeshuvin Naamam En Praananu
യേശുവിൻ നാമം എൻ പ്രാണനു രക്ഷ
കുഞ്ഞാടിൻ രക്തം എൻ വീടിനു മുദ്ര

1. മറഞ്ഞുവരും മഹാമാരികളെ
ഭയപ്പെടില്ല നാം ഭയപ്പെടില്ല

2. രോഗഭയം, മരണഭയം
യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നീങ്ങിടട്ടെ

3. അനർത്ഥമൊന്നും ഭവിക്കയില്ല
ബാധയൊന്നും വീടിനടുക്കയില്ല

4. സ്വർഗീയസേനയിൻ കാവലുണ്ട്
സർവ്വാധികാരിയിൻ കരുതലുണ്ട്

5. വാഴ്ത്തക യേശുവിൻ നാമത്തെ നാം
മറക്കുക വ്യാധിയിൻ പേരുകളെ

Yeshuvin Naamam En Praananu Raksha
Kunjaadin Raktham En Veedinu Mudra

1. Maranju Varum Mahaa Maarikale
Bhayappedilla Naam Bhayappedilla

2. Roga Bhayam, Marana Bhayam
Yeshuvin Naamathil Neengidatte

3. Anarthhamonnum Bhavikkayilla
Baadhayonnum Veedinadukkayilla

4. Swargeeya Senayin Kaavalunde
Sarvaadhikaariyin Karuthalunde

5. Vaazhthuka Yeshuvin Naamathe Naam
Marakkuka Vyaadhiyin Perukale

Israyelin Naadhanai Vaazhum – ഇസ്രയേലിന്‍ നാഥനായി വാഴുമേകദൈവം

Israyelin Naadhanai Vaazhum

ഇസ്രയേലിന്‍ നാഥനായി വാഴുമേകദൈവം
സത്യജീവമാര്‍ഗ്ഗമാണ് ദൈവം
മര്‍ത്ത്യനായി ഭൂമിയില്‍ പിറന്ന സ്നേഹദൈവം
നിത്യജീവനേകിടുന്നു ദൈവം
അബ്ബാ പിതാവേ ദൈവമേ
അവിടുത്തെ രാജ്യം വരേണമേ
അങ്ങയെ തിരുഹിതം ഭൂമിയില്‍
എന്നെന്നും നിറവേറിടേണമേ (2) (ഇസ്രയേലിന്‍ …)

ചെങ്കടലില്‍ നീയന്ന് പാത തെളിച്ചു
മരുവില്‍ മക്കള്‍ക്ക് മന്ന പൊഴിച്ചു
എരിവെയിലില്‍ മേഘ തണലായി
ഇരുളില്‍ സ്നേഹ നാളമായ്
സീനായ് മാമല മുകളില്‍ നീ
നീതിപ്രമാണങ്ങള്‍ പകര്‍ന്നേകി (2) (ഇസ്രയേലിന്‍ …)

മനുജനായ് ഭൂവില്‍ അവതരിച്ചു
മഹിയില്‍ ജീവന്‍ ബലികഴിച്ചു
തിരുനിണവും ദിവ്യ ഭോജ്യവുമായ്
ഈ ഉലകത്തിന്‍ ജീവനായ്
വഴിയും സത്യവുമായവനെ
നിന്‍ തിരുനാമം വാഴ്ത്തുന്നു (2) (അബ്ബാ പിതാവേ …)
(ഇസ്രയേലിന്‍ …)

Israyelin Naadhanai Vaazhum Eaka Daivam
Sathya Jeeva Maarga Maanu Daivam
Marthyan Aayi Bhumiyil Piranna Sneha Daivam
Nithya Jeevan Ekitunnu Daivam

Abbah Pithavey Daivamey
Avituthe Raajyam Varenamey
Angayin Thiru Hitham Bhumiyil
Ennennum Niraveritenamey

Chengatalil Nee Annu Paatha Thelichu
Maruvil Marthyarkku Manna Pozhichu
Eri Veyilil Megha Thanalaayi
Irulil Sneha Naalamaai
Seenai Maamala Mukalil Nee
Neethi Pramaa Nangal Pakarneaki

Manujanaai Bhuvil Avatharichu
Mahimayil Jeevan Bali Kazhichu
Thiru Ninavum Dvya Bhojyavumaai
Iee Ulakathin Jeevanaai
Vazhiyum Sathyavum Aayavaney
Nin Thiru Naamam Vaazhthunnu

Pabangal Pokkuvan Shabangal

Pabangal Pokkuvan Shabangal Theerkkuvan
Boomiyil Vannavane
Marthyane Neduvan Sorlogam Theerkuvan
Kurushu Chummannavane – 2

Yen Kanneer Thudachavane
Sandhosham Thannavane – 2

Yente Yeshuve – 4

Pabangal Pokkuvan Shabangal Theerkkuvan Boomiyil Vannavane
Marthyane Neduvan Sorlogam Theerkuvan
Kurushu Chumannavane – 2

Appan Yennai Marannalum
Ammai Yennai Marannalum
Avan Yennai Marakkugilla
Uttavan Marannalum
Udayavan Marannalum
Avan Yennai Marakkugilla – 2

Karampidichu Nadaththidume
Kanmanipol Kaaththidume -2

Yente Yeshuve – 4

Appan Yennai Marannalum
Ammai Yennai Marannalum
Avan Yennai Marakkugilla
Uttavan Marannalum
Udayavan Marannalum
Avan Yennai Marakkugilla – 2

Karampidichu Nadaththidume
Kanmanipol Kaaththidume – 2

Yente Yeshuve – 4

Pabangal Pokkuvan Shabangal Theerkkuvan Boomiyil Vannavane
Marthyane Neduvan Sorlogam Theerkuvan
Kurushu Chumannavane – 2

Yen Kanneer Thudachavane
Sandhosham Thannavane – 2

Yente Yeshuve – 4

Pabangal Pokkuvan Shabangal Theerkkuvan Boomiyil Vannavane
Marthyane Neduvan Sorlogam Theerkuvan Kurushu Chumannavane – 2

Yen Kanneer Thudachavane
Sandhosham Thannavane – 2

Yente Yeshuve – 4