Song Category: Malayalam

Vandhanam Yeshu Para – വന്ദനം യേശുപരാ

Vandhanam Yeshu Para
വന്ദനം യേശുപരാ! നിനക്കെന്നും വന്ദനം യേശുപരാ!
വന്ദനം ചെയ്യുന്നു നിന്നടിയാര് തിരു നാമത്തിന്നാദരവായ്

1. ഇന്നു നിന് സന്നിധിയില് അടിയാര്ക്കു വന്നു ചേരുവതിനായ്
തന്ന നിന്നുന്നതമാം കൃപയ്ക്കഭി-വന്ദനം ചെയ്തിടുന്നേ (വന്ദനം ..)

2. നിന്രുധിരമതിനാല് പ്രതിഷ്ഠിച്ച-ജീവപുതുവഴിയായ്
നിന്നടിയാര്ക്കു-പിതാവിന് സന്നിധൌ-വന്നിടാമേ സതതം (വന്ദനം ..)

3. ഇത്ര മഹത്വമുള്ള പദവിയെ ഇപ്പുഴുക്കള്ക്കരുളാന്
പാത്രതയേതുമില്ല നിന്റെ കൃപയെത്ര വിചിത്രമഹോ (വന്ദനം ..)

4. വാനദൂതഗണങ്ങള് മനോഹര ഗാനങ്ങളാല് സതതം
ഊനമെന്യേ പുകഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്ന വാനവനേ നിനക്കു (വന്ദനം ..)

5. മന്നരില് മന്നവന് നീ മനുകുലത്തിന്നു രക്ഷാകാരന് നീ
മിന്നും പ്രഭാവമുള്ളോന് പിതാവിനു സന്നിഭന് നീയല്ലയോ (വന്ദനം ..)

6. നീയൊഴികെ ഞങ്ങള്ക്കു സുരലോകെയാരുള്ളു ജീവനാഥാ
നീയൊഴികെയിഹത്തില് മറ്റാരുമില്ലാഗ്രഹിപ്പാന് പരനേ (വന്ദനം ..)

Vandhanam Yeshu Para Ninakennum
vandhanam Yeshu para
Vandhanam cheiyunnu Ninnadiyar thiru namathinnadharamai

1) Innu Nin sannithiyil adiyarku
vannu’cheruvathinai
Thanna Nin’unnathamam krupakabhi’vandhanam
cheithidunnu

3) Ithra mahathwamulla padhaviye ippuzhu’kalkarulan
Pathrathaye’thumilla Ninte krupa’yethra vichithramaho

4) Vanadhootha genangal manohara ganangalal sathatham
Unamenniye pukazhthi sthuthikunna vanavane Ninaku

5) Mannaril mannavan Nee manukulathinu rekshakaran Nee
Minnum’prebhavamullon Pithavinu sannibhan Neeyallayo

6) Neeyozhike njangalku suraloke arullu Jeeva natha
Neeyozhike ihathil mattarumilla agrehippan Parane

Kannin Manipol Enne Karuthum – കണ്ണിൻ മണിപോൽ എന്നെ

Kannin Manipol Enne Karuthum
കണ്ണിൻ മണിപോൽ എന്നെ കരുതും
ഉള്ളം കരത്തിൽ എന്നെ വഹിക്കും
തള്ളിക്കളയാതെ മാർവ്വിൽ ചേർക്കും
സ്നേഹമാകും യേശുവേ(2)

ഹൃത്തിൽ എന്നെ വഹിച്ചതിനാൽ
മുള്ളിൻ കുരുക്കതിൽ വീണതില്ല(2)
കണ്ണിൽ തന്നെ നോക്കിയതിനാൽ
തുമ്പമൊന്നും ഏശിയില്ല(2)
(കണ്ണിൻ മണിപോൽ….)

പ്രാണനെക്കാൾ അരുകിൽ ഉള്ളതാൽ
ഭയപ്പെടുവാൻ കാര്യമില്ല(2)
സ്നേഹമേറെ നൽകുന്നതിനാൽ
ഭാരപ്പെടുവാൻ നേരമില്ല(2)
(കണ്ണിൻ മണിപോൽ….)

Kannin Manipol Enne Karuthum
Ullam Karathil Enne Vahikkum
Thallikalayathe Marvvil Cherkkum
Snehamakum Yeshuve (2)

Hruthil Enne Vahichathinaal
Mullin Kurukkathil Veenathilla (2)
Kannil Thanne Nokkiyathinaal
Thumbamonnum Eshiyilla (2)
(Kannin Manipol…)

Prananekkal Arukil Ullathaal
Bhayapeduvan kaaryamilla (2)
Snehamere Nalkunnathinaal
Bharapeduvan Neramilla (2)
(Kannin Manipol…)

Nanniyode Njan Sthuthi

Nanniyode Njan Sthuthi

നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും
എന്റെ യേശു നാഥാ
എനിക്കായ് നീ ചെയ്തോരോ നന്മയ്ക്കും
ഇന്ന് നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ

1. അർഹിക്കാത്ത നന്മകളും
എനിക്കേകിടും കൃപാനിധേ
യാചിക്കാത്ത നന്മകൾ പോലുമീ
എനിക്കേകിയോനെ സ്തുതി

2. സത്യദൈവത്തിൻ ഏക പുത്രനാം
അങ്ങിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ
വരും കാലമൊക്കെയും നിൻകൃപാ
വരങ്ങൾ ചൊരികയെന്നിൽ

Nanniyode Njan Sthuthi Paadidum
Ente yeshu nadha
Enikkay nee cheythoro nanmaykkum
Innu nanni chollunnu njan

1. Arhikkatha nanmakalum
Enikkekidum kripanidhe
Yachikkatha nanmakal polumee
Enikkekiyonu sthuthi

2. Sathya daivathin eka puthranam
Angil viswasikkunnu njan
Varum kalamokkeyum nin kripa-
varangal chorikayennil

Vaazhthuka Maname – വാഴ്ത്തുക മനമേ

Vaazhthuka Maname – 10000 Reasons in Malayalam
വാഴ്ത്തുക മനമേ ഓ മനമേ
കർത്തൻ നാമത്തെ ആരാധിക്കാം
പാടുക മനമേ ഓ മനമേ
ശുദ്ധ നാമത്തിന് ആരാധന

1. വന്നൊരു നൽ പുതു പുലരീ നിനക്കായി
വന്നു പാടിടുക തൻ ഗീതികൾ
എന്തെന്നതും എൻ പാതയിൽ വന്നു ഭവിച്ചാലും
ഇൻ അന്തി നേരവും പാടുമീ ഞാൻ (വാഴ്ത്തുക മന..)

2. സ്നേഹത്തിൽ ധനികൻ നീ ധീർക ക്ഷമാലു
ഉന്നതൻ നാമ ദയ ഹൃദയൻ
നിൻ നന്മകൾ എലാം ഞാൻ പാടുമാനന്ദം
പതിനായിരങ്ങൾ അതിനു കാരണമാണ് (വാഴ്ത്തുക മന..)

3. അന്നൊരു നാളിൽ എൻ ദേഹം ഷെയിക്കുമ്പോൾ
എൻ അന്ദ്യം എൻ മുന്നിൽ വന്നിടുമ്പോൾ
അന്നും എൻ മാനസം നിരന്തരം പാടും
പതിനായിരം ആണ്ടും ഇന്നും എന്നും (വാഴ്ത്തുക മന..)

4. സ്വർഗീയ നാട്ടിലെൻ പ്രിയൻ തീർത്ത വീടതിൽ
സ്വർഗീയ സുനുവിന് വൻ സഭയിൽ
ചെന്നു ഞാൻ പാടും നീ യോഗയെനാം കുഞ്ഞാടാ
പതിനായിരങ്ങളാം ദൂതർ മദ്ധ്യേ (വാഴ്ത്തുക മന..)

Vaazhthuka maname oh maname
Karthan namathe aaradhikaa
Paaduka maname oh maname
shudha namathinaradhana

1. Vannaoru Nal pulari ninakkayi
Vannu padeeduka than geethikal
Innenthumen paathayil vannu bavichaalum
Ennanthi neravum paadume njan

2. Snehathil danikan nee
Deergakshamalu
Unnatha naamam daya hrudayan
Nin nanmakal ellam njan paadum anantham
Pathinaayirangalathin karanama

3. Annoru naalilen deham kshayikkumbol
En andyam en munpil vanneedumbol
Ennumen maanasam nirantharam paadum ….
Pathinaayiram aandum ennumennum

4. Swargeeya naattilen Priyan theertha veedathil
Swargeeya soonuvin van sabayil
Chennu njan paadum nee yogyanam kunjaadina
Pathinaayirangala doodar madye

Onnumillaymayil Ninene

Onnumillaymayil Ninene
ஒந்நுமில்லாய்மயில் நிந்நென்னே
நின்னுடே சாயலில் சிருஷ்டிச்சு
நித்யமாய் சினேகிச்சென்னெ நின்றெ
புத்றனெ தந்நு ரட்ஷிச்சு நீ

நின்மகா கிறுபய்க்காய் – நின்னெ
ஞான் ஸ்துதிச்சிடுமெந்நும்

1.ஈலோகத்தில் வந்நேசு என்றெ
மாலொழிப்பான் சகிச்ச பெகு
பீடகள் சங்கடங்ஙள் பங்க
பாடுகள் நீஜ மரணவும்

2.மோஜனம் வீண்டும் ஜனனவும்
நீஜ பாவி என்னில் வசிப்பான்
நின் ஆத்மாவின்றெ தானவும் நீ
தந்நு சொர்க்கானுங்கரகங்ஙளும்

3.அன்ன வஸ்த்றாதி நன்மகளெ
எண்ணமில்லாதென்னில் சொரிஞ்ஞு
தின்மகள் சர்வத்தில் நிந்நென்னெ
கண்மணி போலெ காக்குந்து நீ

4.நாசமில்லாத்தவகாசவும்
யேசுவின் பாக்ய சன்னிதியும்
நீதியின் வாடா முடிகளும்
தன் மக்கள்கு ஸொர்கே லெபிக்கும்

Mangalam Mangalam – മംഗളം മംഗളം മംഗളമേ

Mangalam Mangalam
മംഗളം മംഗളം മംഗളമേ (3)

ഇന്നു വിവാഹിതരാം (വരന്‍) നും (വധു) നും
മംഗളം നേരുന്നു ഞങ്ങളീ നല്‍നേരം
ഭംഗമില്ലാതെ മോദാല്‍
ആശിഷം നല്കയെന്നും യേശു നാഥാ…

സേവിക്ക യഹോവയെ നിങ്ങള്‍ കുടുംബമായി
ജീവിതസാഗര വന്‍തിരമാലയില്‍
കൈവിടാ കര്‍ത്തനവന്‍
ആശിഷം നല്കയെന്നും യേശു നാഥാ…

ജീവിത പൂവാടിയില്‍ മുല്ലകളാകും നിങ്ങള്‍
സൌരഭ്യം വീശട്ടെ കാന്തിപരത്തട്ടെ
സൌഭാഗ്യ സംപൂര്‍ണരായ്
ആശിഷം നല്കയെന്നും യേശു നാഥാ…

Yeshu Manavalan Namme

Yeshu Manavalan Namme Cherkuvan
Madhya vaanil velippeduvan
Kaalam aasannamai priyare
Orungam vishudhiyode

Cherum naam vegathil impa veedathil
Kaanum naam annaalil priyan ponmugham

Yudhangalum kshamavum bhookampavum
Adikkadi uyarnnidumpol
Kanthan yeshu varan kaalamai
Orungam vishuthiyode

Roga dhukangalum maranamathum
Thellum nee bhayappedathe
Dheham mannodu chernnennalum
Roopandaram prapikum

Chadu chade uyarkum vishudharellam
Kaahala naadham kelkumpol
Paaril .. paarthidum naam annalil
Roopandharam praapikkum

For any song correction pls send an email to davidrajah.s@gmail.com and christiansongsonline@gmail.com

Ithratholam Yahova Sahayichu – ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു

Ithratholam Yahova Sahayichu
ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു
ഇത്രത്തോളം ദൈവം എന്നെ നടത്തി (2)
ഒന്നുമില്ലായ്മയില്‍ നിന്നെന്നെ ഉയര്‍ത്തി
ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു (2)

1. ഹാഗറിനെ പോലെ ഞാന്‍ കരഞ്ഞപ്പോള്‍
യാക്കോബിനെ പോലെ ഞാനലഞ്ഞപ്പോള്‍ (2)
മരുഭൂമിയിലെനിക്ക് ജീവ ജലം തന്നെന്നെ
ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു (2) — (ഇത്രത്തോളം യഹോവ …)

2. ഏകനായ്‌ നിന്ദ്യനായ്‌ പരേദശിയായ്
നാടും വീടും വിട്ടു ഞാനലഞ്ഞപ്പോള്‍ (2)
സ്വന്ത നാട്ടില്‍ ചേര്‍ത്ത് കൊള്ളാം എന്നുരച്ച നാഥനെന്നെ
ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു (2) — (ഇത്രത്തോളം യഹോവ …)

3. കണ്ണുനീരും ദുഖവും നിരാശയും
പൂര്‍ണമായ് മാറിടും ദിനം വരും (2)
അന്ന് പാടും ദൂതര്‍ മദ്ധ്യേ ആര്‍ത്തു പാടും ശുദ്ധരും
ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു (2) — (ഇത്രത്തോളം യഹോവ …)

Ithratholam Yahova Sahayichu
Ithratholam Dhaivamenne nadathy
Onnumillaykayil ninnenne uyarthy
Uthratholam Yahova sahayichu

1. Hagarinepole njan karanjappol
Yakkobibepole njanalanjappol
Marubhoomiyilenikku Jeevajalam thannenne
Ithratholam Yahova sahayichu

2. Yekanay Nindyanay paradeshiyay
Nadum veedum vittu njanalanjappol
Swantanattil cherthukollamennuracha Nadhanenne
Ithratholam Yahova sahayichu

3. Kannuneerum dhukhavum nirashayum
Poornnamay maridum dinam varum
Annupadum dhoothar madhye aarthu padum shudharumay
Ithratholam Yahova Sahayichu

Athi Vegathil Odi Pokum

Athi Vegathil Odi Pokum

1 Athivegathil Odi Pokum
Ninte Ethirukal Ennekumay (2)
Thalarnnu Pokaruthe Nee Thalarnnupokaruthe (2)

2 Pazhiyum Dushiyum Vannidumpol
Bharangal Ninnil Eeridumpol (2)

3 Balaheenanennu Nee Karuthidupol
Kripamel Kripayavan Pakarneedume (2)

4 Kottakal Ethiray Uyarnnidumpol
Thakarkuvan Avan Puthubalam Tharume (2)

5 Agniyin Shodana Perukumpol
Nalamenayan Velipedume (2)

6 Vairiyoralarunna Simham Pol
Vizunguvanayi Ninne Ethiridumpol (2)

7 Pettamma Nine Marannalum
Marakatha Nadan Kudeyunde (2)

8 Azhiyinnnalakal Uyarnnidumpol
Amarakkara Navnunarnnedume (2)

9 Rajadhi-Rajan Varunnu
Akkare Nattil Cherthiduvan (2)

Innayolam Enne Nadathi

Innayolam Enne Nadathi
Innayolam enne pularthi
Ente Yesu ethra nallavan
Avan ennennum mathiyayavan

Manobharathaal njaan alanju
Manovedanayal niranju
Manamuruki njaan karanjidumbol
Ente yesu ethra nallavan

Roga shayyayil enicku vaidyan
sokavelayil aaswasakan
Kodum veyilathil thanalumavan
Ente yesu ethra vallabhan

Ente yesu vanneedumbol
Thirumarvodananjidum njaan
Poyapol than vegam varum
Ente yesu ethra nallavan

Ente paapa bhaaramellam
Thante chumalil ettu kondu
Enickay kurishil marichu
Ente yesu ethra nallavan

Ente aavashyangal arinju
Aakashathin kili vaathil thurannu
Ellaam samridhiyay nalkidunna
Ente yesu nalla idayan

Thazmayaye Vannitha
Easo Nee En jevanil.

Innayolam Enne Nadathi
Enneolam enne nadathi |
ഇന്നയോളം എന്നെ നടത്തി
ഇന്നയോളം എന്നെ നടത്തി
ഇന്നയോളം എന്നെ പുലര്‍ത്തി
എന്റെ യേശു എത്ര നല്ലവന്‍ !
അവന്‍ എന്നും എന്നും മതിയായവന്‍ !

1. എന്റെ പാപ ഭാരമെല്ലാം തന്റെ
ചുമലില്‍ ഏറ്റുകൊണ്ട് എനിക്കായ് കുരിശില്‍
മരിച്ചു എന്റെ യേശു എത്ര നല്ലവന്‍ !

2. എന്റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞു
ആകാശത്തിന്‍ കിളിവാതില്‍ തുറന്നു
എല്ലാം സമൃദ്ധിയായ് നല്‍കിടുന്ന
എന്റെ യേശു നല്ല ഇടയന്‍ !

3. മനോ ഭാരത്താല്‍ അലഞ്ഞു മനോ
വേദനയാല്‍ നിറഞ്ഞു മനം
ഉരുകി ഞാന്‍ കരഞ്ഞിടുമ്പോള്‍
എന്റെ യേശു എത്ര നല്ലവന്‍ !

4. രോഗ ശയ്യയില്‍ എനിക്ക്
വൈദ്യന്‍ ശോക വേളയില്‍
ആശ്വാസകന്‍ കൊടും വെയില്‍
അതില്‍ തണലും അവന്‍
എന്റെ യേശു എത്ര വല്ലഭന്‍ !

5. ഒരു നാളും കൈ വിടില്ല
ഒരു നാളും ഉപേക്ഷിക്കില്ല
ഒരു നാളും മറക്കുകില്ല !
എന്റെ യേശു എത്ര വിശ്വസ്തന്‍ !

6. എന്റെ യേശു വന്നിടുമ്പോള്‍
തിരു-മാര്‍വ്വോടണഞ്ഞിടുമ്പോള്‍
പോയപോല്‍ താന്‍ വേഗം
വരും എന്റെ യേശു എത്ര നല്ലവന്‍ !