Song Category: Telugu

Kristhu Nedu Lechenu – క్రీస్తు నేడు లేచెను ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ

Kristhu Nedu Lechenu
1. క్రీస్తు నేడు లేచెను ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
మర్త్య దూత సంఘమా ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
భూమి నాకసంబులో ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
బాడుమిందు చేతను ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ

2. మోక్షమియ్య నాథుడు ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
యుద్దమాడి గెల్చెను ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
సూర్యుడుద్బ వింపగ ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
చీకటుల్ గతించెను ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ

3. బండ, ముద్ర, కావలి ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
అన్ని వ్యర్ద మైనవి ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
యేసు నరకంబును ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
గెల్చి ముక్తి దెచ్చెను ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ

4. క్రీస్తు లేచినప్పుడు ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
చావుముల్లు త్రుంచెను ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
ఎల్ల వారి బ్రోచును ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
మ్రుత్యువింక గెల్వదు ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ

1. Kristu Nedu Lechenu
Marthya Doota Sanghamaa
Bhoomi Naakaashambulo
Baadu Vindu Chetanu

2. Moksha Miyaa Naadhudu
Yudda Maadi Gelchenu
Sooryu Dudbavimpaga
Jeekatul Gatinchenu

3. Banda, Mudra, Kaavali
Anni Vyardha Mainavi
Yesu Narakambunu Gelchi
Mukhti Dechenu

4. Kristu Lechinappudu
Chaavu Mullu Thrunchenu
Ellavaarin Brochunu
Mruthyu Vinka Gelvadu

5. Yesu Mruti Gelchenu
Memu Kooda Gelthumu
Yesudundu Chotaku
Memu Kooda Bothumu

6. Bhoomi Naakasambulo Yesu
Neeku Stotramu
Mruthyu Samhaarakunda
Neekenu Vijayamu

Oranna Oranna – ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు

Oranna Oranna
ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు సాటివేరే లేరన్న లేరన్న
యేసే ఆ దైవం చూడన్నా – చూడన్నా (2X)

1. చరిత్రలోనికి వచ్చాడన్నా – పవిత్ర జీవం తెచ్చాడన్నా (2X)
అద్వితీయుడు ఆదిదేవుడు – ఆదరించెను ఆదుకొనును (2X)

ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు సాటివేరే లేరన్న లేరన్న
యేసే ఆ దైవం చూడన్నా – చూడన్నా (2X)

2. పరమును విడచి వచ్చాడన్నా – నరులలో నరుడై పుట్టాడన్నా (2X)
పరిశుద్దుడు పావనుడు – ప్రేమించెను ప్రాణమిచ్చెను (2X)

ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు సాటివేరే లేరన్న లేరన్న
యేసే ఆ దైవం చూడన్నా _ చూడన్నా (2X)

3. శిలువలో ప్రాణం పెట్టా డ న్నా – మరణం గెలిచి లేచాడన్న (2X)
మహిమ ప్రభూ మృత్యంజయుడు – క్షమియించును జయమిచ్చును (2X)

ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు సాటివేరే లేరన్న లేరన్న
యేసే ఆ దైవం చూడన్నా – చూడన్నా (2X)

Oranna… Oranna
Yesuku Saati Vere Leranna… Leranna
Yese Aa Daivam Choodannaa… Choodannaa
Yese Aa Daivam Choodannaa – Oranna

1. Charithraloniki Vachchaadannaa – Vachchaadannaa
Pavithra Jeevam Thechaadannaa – Thechaadannaa (2)
Advitheeyudu Aadi Devudu
Aadarinchunu Aadukonunu (2) – Oranna

2. Paramunu Vidachi Vachchaadannaa – Vachchaadannaa
Narulalo Narudai Puttaadannaa – Puttaadannaa (2)
Parishudhdhudu Paavanudu
Preminchenu Praanamichchenu (2) – Oranna

3. Siluvalo Praanam Pettaadannaa – Pettaadannaa
Maranam Gelichi Lechaadannaa – Lechaadannaa (2)
Mahima Prabhoo Mruthyunjayudu
Kshamiyinchunu Jayamichchunu (2) – Oranna

Amarudavu Neevu Naa Yesayya – అమరుడవు నీవు నా యేసయ్య ఆదియు అంతము నీవేనయ్యా

Amarudavu Neevu Naa Yesayya
అమరుడవు నీవు నా యేసయ్యా –
ఆదియు అ౦తము నీవేనయ్యా (2)
ఆదిలోనున్న నీ వాక్యమే –
ఆదరించెను శ్రమకొలిమిలో (2)
సొమ్మసిల్లక సాగిపోదును – సీయోను మార్గములో
స్తోత్రగీతము ఆలకి౦తును – నీ దివ్య సన్నిధిలో

॥అమరుడవు నీవు॥

1. శక్తికి మి౦చిన సమరములో –
నేర్పితివి నాకు నీ చిత్తమే
శిక్షకు కావే శోధనలన్నీ –
ఉన్నత కృపతో నను ని౦పుటకే (2)
ప్రతి విజయము నీక౦కిత౦ –
నా బ్రతుకే నీ మహిమార్థ౦
లోకమంతయు దూరమైనను – నను చేరదీసెదవు
దేహమ౦తయు ధూళియైనను – జీవి౦పజేసెదవు

॥అమరుడవు నీవు॥

2. వేకువ కురిసిన చిరుజల్లులో –
నీ కృప నాలో ప్రవహించగా
పొందితినెన్నో ఉపకారములు –
నవనూతనమే ప్రతిదినము (2)
తీర్చగలనా నీ ఋణమును –
మరువగలనా నీ ప్రేమను
కన్నత౦డ్రిగ నన్ను కాచి – కన్నీరు తుడిచితివే
కమ్మనైన ప్రేమ చూపి – కనువిందు చేసితివే

॥అమరుడవు నీవు॥

3. జల్దరువృక్షమును పోలిన –
గుణశీలుడవు నీవేనయ్యా
మరణము గెలచిన పరిశుద్ధుడవు –
పునరుత్థానుడవు నీవయ్యా (2)
జయశీలుడవు నీవేనని –
ఆరాధింతును ప్రతినిత్యము
గు౦డెగుడిలో ని౦డినావు – నీకే ఆరాధన
ఆత్మదీపము వెలిగించినావు – నీకే ఆరాధన

॥అమరుడవు నీవు॥

Velpulalovna Nivanti Devudu – వేల్పులలోన నీవంటి దేవుడు

Velpulalovna Nivanti Devudu
వేల్పులలోన నీవంటి దేవుడు
జగమందున లేరెవ్వరు యుగమందున వేరెవ్వరు (2)
సర్వసృష్టికి కారణబూతుడా
సరిపోల్చలేను నీ సామర్ధ్యము (2)
వివరించలేను నీ కార్యములను (2)
అప: అర్పించెద స్తుతి నైవేద్యము
జీవించేద యిలా నీకోసమే (2)

1) నిందకు ప్రతిగా రెట్టింపు ఘనతను దయచేసి
అవమానములను దీవెనకరముగా మార్చితివే (2)
లోకము ఏకమై ద్వేసించినను
నా పక్షమై నీవు నిలచియున్నావు (2)

2) శక్తికిమించిన పరిచర్యలకై నన్ను పిలిచి
ఎదుర్కొనలేని పరిస్థితిలో నన్ను బలపరచి (2)
కృప వెంబడికృప చూపుటకై
ఏరి కోరి నన్నుఎన్నుకొంటివి (2)

3) ఉన్నతమైన ఉపదేశములో నన్ను పెంచి
సారముకలిగిన సంఘములో నన్ను స్థిరపరచితివే (2)
నిలువరమైన నీరాజ్యముకై
వేచియుందును నీ రాకకొరకై (2)

Velpulalovna Nivanti Devudu Jagamanduna Lerevvaru Yugamanduna Verevvaru (2) Sarvasrstiki Karana Bhutuda Saripvlcalenu Ni Samarthyamunu (2)
Vivarinchalenu Ni Karyamulanu (2)

Arpinceda Stuthi Naivedyamu Jivincheda Yila Ni Kosame (2)

1. Nindhaku Prathiga Rettimpu Ghanathanu Dayachesi
Avamanamulanu Devenakaramuga Marchitive (2)
Iokamu Ekamai Dvesinchinanu
Na Pakshamai Nevvu Nilichiyunnavu (2)

2. Sakthikimincina Paricheryalakai Nanu Pilachi
Edurkona Leni Parasthitilo Nannu Balaparachi (2)
Krupa Vembadi Krupa Chuputakai Eri Kori Nanu Ennukontivi (2)

3. Unnathamaina Upadesamulo Nanupenchi
Saramu Kaligina Sanghamulo Nannu Sthiraparachithive (2)
Niluvaramaina Ni Rajyamukai Vechiyundunu Ni Raka Korakai (2)

வேல்புலலோனா நீவன்ட்டி தேவுடு ஜகமண்துனா லேரெவ்வரு யுகமண்துனா வேரெவ்வரு (2) சர்வஸ்ருஷ்ட்டிக்கி காரண பூதுடா சரிப்போல்ச்சலேனு நீ
சாமர்த்தியமுனு (2)
விவரிஞ்சலேனு நீ காரியமுலனு (2)

அர்பிஞ்செத ஸ்துதி நைவேத்யமு ஜீவிஞ்செத இல நீ கோசமே (2)

1. நிந்தகு பிரதிக ரெட்டிம்பு கனதனு தயாச்சேசி
அவமானமுலனு தீவெநாகரமுக மார்ச்சித்திவே (2)
லோகமு ஏகமாய் த்வேசிஞ்சினானு
நா பக்ஷ்மை நீவு நிலிச்சியுன்னாவு (2)

2. சக்திகிமிஞ்சின பரிசேர்யலகை நனு பிலச்சி
எதுர்கோனா லேனி பரஸ்திதிலோ நன்னு பலபரச்சி (2)
க்ருபா வெம்படி க்ருபா சூப்புடகை ஏரி கோரி நனு எண்ணுகொண்டீவி (2)

3. உன்னதமைன உபதேசமுலோ நனுபெஞ்சி
சாரமு கலிகின சங்கமுலோ நன்னு ஸ்திரபரச்சித்திவே (2)
நிலுவரமைனா நீ ராஜ்யமுகை வெச்சியுண்துனு நீ ராக கொரகை (2)

Krupa Chuputalo Mahadaiswaryudaa – కృప చూపుటలో మహాదైశ్వర్యుడా

Krupa Chuputalo Mahadaiswaryudaa
కృప చూపుటలో మహాదైశ్వర్యుడా
నీ కృపయే నన్ను బ్రతికించెను (2)
యేసయ్యా నీ కృపలను తలంచి
పరవశించెద నీ సన్నిధిలో (2)

యేసయ్యా నీ కృపయే చాలాయ్యా
యేసయ్యా ఆ కృపయే తోడయ్యా (2)

1. ఇంతగ నన్ను హెచ్చించుటకు
ఎంతటి వాడను నేనయ్య (2)
నీ సన్నిధిలో నన్ను నిలుపుటకు
ఏ మంచి నాలో లేదయ్యా (2)

2. నిత్యము మండుచు ప్రకాశించుటకై
పరిశుద్ధాత్మతో నింపితివా (2)
నీ చెప్పుల వారు విప్పుటకైనా
అర్హత నాకు లేదయ్యా (2)

3. నీ సింహాసనము నాకిచ్చుటకు
ఏ యోగ్యత నాకు లేదయ్యా (2)
అయిననూ నీ సంకల్పమే
పరిశుద్ధులతో నన్ను చేర్చుటయే (2)

(Tamil Lyrics)
க்ருப்பா சூப்புட்டலோ மஹதைய்ஸ்வர்யுடா நீ கிருப்பயே நன்னு பிரத்திகிஞ்சேனு (2)
இயேசய்யா நீ கிருபலனு தலஞ்சி பரவசிஞ்சேதா நீ சந்நிதிலோ (2)

இயேசய்யா நீ க்ருப்பயே சால்லய்யா இயேசய்யா ஆ க்ருப்பயே தோடய்யா (2)

1.இந்தக நன்னு எச்சிஞ்சுடக்கு ௭ந்தடி வாடனு நேனய்யா (2)
நீ சந்நிதிலோ நன்னு நிலுபுடக்கை ஏ மஞ்சி நாலோ லேதய்யா (2)

2.நித்யமு மண்டுச்சு பிரகாசிஞ்சுடக்கை பரிசுத்தாத்மதோ நிம்பிதிவா (2)
நீ செப்புல வாரு விப்புடக்கைனா அர்ஹத நாக்கு லேதய்யா (2)

3.நீ சிம்ஹாசனமு நாகிச்சுடக்கு ஏ யோக்யதா நாக்கு லேதய்யா(2)
ஐனனு நீ சங்கல்பமே பரிசுத்துலதோ நன்னு சேர்ச்சுட்டய்யே (2)

Krupa Chuputalo Mahadaiswaryudaa
Nee krupaye nannu brathikinchenu (2)
Yesayya nee krupalanu thalanchi
Paravasinchedha nee sannidhilo (2)

Yesayya nee krupaye chaalayya
Yesayya aa krupaye thodayya (2)

1. Imthaga nannu hechinchutaku
Yenthati vadanu nenayya (2)
Nee sannidhilo nannu niluputaku
Ye manchi naalo ledhayya (2)

2. Nithyamu manduchu prakashinchutakai
Parishudhaathmatho nimpithivaa (2)
Nee cheppula varu vipputakaina
Arhatha naaku ledhayya (2)

3. Nee simhasanamu naakichutaku
Ye yogyatha naaku ledhayya (2)
Ainannu… nee sankalpame
Parishudhulatho nannu cherchutaye (2)

PHILADELPHIA MINISTRIES

Vol -3
అభిషక్తుడా
Abhishakthuda

( కృప చూపుటలో )( Krupa chuputalo)

Lyric tune : Bro Dayanidhi
Vocals : Pr Mohan kumar
Music :Br N Thomas
Post production : Wesley VFX visual Studio

Prema Mayuda Naa Yesayya – ప్రేమమయుడా నా యేసయ్యా

Prema Mayuda Naa Yesayya
ప్రేమమయుడా నా యేసయ్యా
నీ ప్రేమను వివరించలేనయ్యా (2)
నీ ప్రేమను వర్ణించలేనయ్యా
నీ ప్రేమకు వెలకట్టలేనయ్యా (2)
నీ ప్రేమను నే మరువలేనయ్యా

1. దారి తప్పి తిరుగుచుండగా
చల్లని స్వరముతో పిలిచితివి తండ్రి
సిలువలో పలికిన నీ మాటలే
ఆకర్షించెను నా హృదయమును (2)
నీ మాటలే నన్ను బ్రతికించినది
ఆవేదనలో ఆదరించినది (2)

2. బ్రతుకు భారమై అలసి ఉండగా
నీ రెక్కల పై మోసితివి తండ్రి
సిలువలో చూపిన నీ ప్రేమయే
బ్రతకాలనే ఆశ కలిగించినది (2)
నీ ప్రేమయే నన్ను చేరదీసేను
జీవితమునకు విలువ కలిగెను (2)

3. ఈ లోక ప్రేమలు మారిపోవును
శాశ్వతమైనది నీ ప్రేమయే తండ్రి
సిలువలో చేసిన నీ త్యాగమే
రక్షణ భాగ్యము నా కోసగినది (2)
నీ ప్రేమ నాలో పరిమళించెను
నా హృదిలో నా కొలువాయెను (2)

(Tamil Lyrics)
பிரேமா மயுடா நா இயேசய்யா
நீ பிரேமானு விவரிஞ்சலேனய்யா(2)
நீ பிரேமானு வர்ணிஞ்சலேனய்யா
நீ பிரேமானு வெளக்கட்டாலெனய்யா(2)
நீ பிரேமானு நே மருவலெனய்யா

1. தாரி தப்பி திருகுச்சுண்டாக
சல்லானி ஸ்வரமுதோ பிலிச்சிதிவி தன்றி
சிலுவலோ பாலிகினா நீ மாடலே
ஆகர்ஷிஞ்சேனு ந ஹ்ருதயமுனு(2)
நீ மாடலே நானு பிராத்திகிஞ்சினாதி
ஆவேதனலோ ஆதரிச்சிதிவி

2.பிரத்துக்கு பாராமை அலசிவுண்டகா
நீ ரெக்கலபை மோசித்திவி தன்றி
சிலுவலோ சுபினா நீ பிரேமயா
பிரதாகலானே ஆஷா கலிகிஞ்சினாதி(2)
நீ பிரேமையா நன்னு சேரதிசேனு
ஜீவிதமுனகு விழுவ கலிகேனு(2)

3.ஈ லோக பிரேமாலு,, மாரிபோவுனு
சாஸ்வதமைநாதி நீ பிரேமயே தன்றி
சிலுவலோ செசினா நீ தியாகமே
ரக்க்ஷன பாக்யமு ந கோசகினாதி(2)
நீ பிரேம நாளோ பரிமளிஞ்சேனு
நா ஹ்ருதிலோனா கொலுவாயேனு (2)

Prema Mayuda Naa Yesayya
Nee premanu vivarinchalenayyaa (2)
Nee premanu varninchalenayyaa
Nee premaku velakattalenayyaa (2)
Nee premanu ne maruvalenayyaa

1. Dhari thappi thiruguchundaga
Challani swaramutho pilichithivi thandri
Siluvalo palikina nee matale
Aakarshinchenu naa hrudhayamunu (2)
Nee matale nannu brathikinchinadhi
Aavedhanalo Aadharinchinadhi (2)

2. Brathuku bharamai alasivundagaa
Nee rekkalapai mosithivi thandri
Siluvalo chupina nee premaye
Brathakalane asha kaliginchinadhi (2)
Nee premaye nannu cheradhisenu
Jeevithamunaku viluva kaligenu (2)

3. Ee loka premalu maripovunu
Shaswathamainadhi nee premaye thandri
Siluvalo chesina nee thyagame
Rakshana bhagyamu na kosaginadhi (2)
Nee prema naalo parimalinchenu
Naa hrudhilona koluvaayenu (2)

PHILADELPHIA MINISTRIES

Vol -3
అభిషక్తుడా
Abhishakthuda

( ప్రేమమయునడా )(Prema mayda)

Lyric tune : Bro Dayanidhi
Vocals : Sis Rajakumari
Music :Br N Thomas
Post production : Wesley VFX visual Studio

Endhuko Nanninthaga Preminchinaavani – ఎందుకో నన్నింతగా ప్రేమించినావని

Endhuko Nanninthaga Preminchinaavani
ఎందుకో నన్నింతగా ప్రేమించినావని (2)
ఎంత వెతికిన నాలో మంచెమీ లేదు
ఎంత తలచినా కారణం కనిపించలేదు (2)

అప: నా యేసయ్యా నీకెంత మనసయ్యా
నా జీవితానికే ఎంత ఘనతయ్యా (విలువయ్యా)

1 తల్లివలే ఆదరించువాడవు నీవే
తండ్రివలే ఓదార్చువాడవు నీవే (2)
నిన్నువలే లాలించు వారెవ్వరు లేరయ్యా
నిన్నువలే పాలించు వారెవరయ్యా (వేరెవరయ్యా)

2. కన్నీరు కార్చువేళ నాదరిచేరి
ఆ.. కన్నీటిని నాట్యముగా మార్చితివయ్యా (2)
నిన్నువలె స్నేహించు వారెవ్వరు లేరయ్యా
నిన్నువలె ప్రేమించు వారెవరయ్యా (వేరెవరయ్య)

3. కనురెప్ప పాటైన నన్ను మరువక
నీ అరచేతిలో నన్ను చెక్కుకుంటివే 2)
నిన్నువలె ముద్దాడు వారెవ్వరు లేరయ్యా
నీకు సాటి వేరెవ్వరు నా యేసయ్యా (కానరారయ్య)

எந்துகோ நன்னிந்தகா பிரேமிஞ்சினாவனி (2)
எந்தா வெத்தக்கினா நாலோ மஞ்சேமி லேது
எந்த தலச்சினா காரணம் கனிபிஞ்சலேது(2)

நா யேசய்யா நீகெந்த மனசய்யா
நா ஜீவிதானிகே எந்த கனத்தய்யா (விழுவய்யா)

1. தல்லிவலே அதரிஞ்சு வாடவு நீவே
தன்றிவலே ஒத்தார்ச்சு வாடவு நீவே (2)
நின்னுவலே லாலிஞ்சு வாரேவரு லேரய்யா
நின்னுவலே பாலிஞ்சு வரேவராய்யா (வாரேவராயா)

2. கண்ணீ௫ கார்ச்சுவேல நாதரி சேரி
ஆ… கன்னீட்டினி நாட்டியமுக மார்ச்சித்திவய்யா(2)
நின்னுவலே சிநேகிஞ்சு வரேவாரு லேரய்யா
நின்னுவலே பிரேமிஞ்சு வாரேவரய்யா (வாரேவராயா)

3. கனுரெப்ப பாடைன நன்னு ம௫வாக
நீ அரசெதிலோ நன்னு செக்குகுண்டிவே (2)
நின்னுவலே முத்தாடு வாரேவாரு லேரய்யா
நீக்குசாடி வேரேவ்வரு நா யேசய்யா (கனரரய்ய)

Endhuko Nanninthaga Preminchinaavani (2)
Entha vedhakina naalo manchemi ledhu
Entha thalachina karanam kanipinchaledhu (2)

Naa yesayya nekentha manasayya
Naa jeevithaniki entha ganathayya (viluvayya)

1. Thallivale adharinchu vadavu neeve
Thandrivale odharchu vadavu neeve (2)
Ninnuvale lalinchu varevaru lerayya
Ninnuvale palinchu varevarayya (verevarayya)

2. Kanneeru karchuvela nadhari cheri
Aa… Kannitini natyamuga marchithivayya (2)
Ninnuvale snehinchu varevaru lerayya
Ninnuvale preminchu varevarayya (verevarayya)

3. Kanureppa pataina nannu maravaka
Nee arachethilo nannu chekkukuntive (2)
Ninnuvale mudhaadu varevaru lerayya
Neeku sati verevvaru naa yesayya (kanararayya)

PHILADELPHIA MINISTRIES

Vol -3
అభిషక్తుడా
Abhishakthuda

( ఎందుకో )(Endhuko)

Lyric tune : Bro Dayanidhi
Vocals : Rev J Nathaniel
Music :Br N Thomas
Post production : Wesley VFX visual Studio

Vijaya Seeludaa Naa Yesayya – విజయశీలుడా నా యేసయ్యా

Vijaya Seeludaa Naa Yesayya
విజయశీలుడా నా యేసయ్యా
స్తుతుల సింహాసనాసీనుడా
మృతుడవైతివి తిరిగి లేచితివి
యుగయుగములకు సజీవుడవైతివి
అప: ధీరుడా బలసౌర్యుడా
వీరుడా జయవీరుడా

1. పాపములోనే జన్మించితిని
జీవితమంతయు విషముగా మారెను
నను రక్షించుటకై తండ్రిని విడచి
సిలువలో నాకై మరణించినావే

2. నీ రూపము నాలో రూపించుటకై
నీ రక్తము చేత నను కడిగితివి
నీ కిష్టమైన పాత్రగాచేయ
చేజారనివ్వక సారెపై నిలిపితివి

3. రక్షణ పాత్రను చేబుచ్చుకొని
పరిశుద్ధతను కాపాడుకొందును
తేజోవాసుల స్వాస్థ్యము కొరకై
నా జయ జీవితం నీవుకోరుకొంటివి

(English Lyrics)
Vijaya Seeludaa Naa Yesayya
Sthuthula simhasanasinuda (2)
Mruthudavaithivi thirigi lechithivi
Yugayugamulaku sajeevudavaithivi (2)

Dhirudaa balasowryudaa
Virudaa jayavirudaa (2)

1. Papamulone janminchithini
Jeevithamanthayu vishamuga marenu (2)
Nannu rakshinchutakai thandrini vidachi
Siluvalo naakai maraninchinaave (2)

2. Nee rupamu naalo rupinchutakai
Nee rakthamu chetha nannu kadigithivi (2)
Nee kishtamaina pathragacheya
Chejaranivvaka sarepai nilipithivi (2)

3. Rakshana pathranu cheybuchuukoni
Parishudhathanu kapadukondhunu (2)
Tejovasula swasthyamu korakai
Naa jaya jeevitham neevukorukontivi (2)

(Tamil Lyrics)
விஜய சீலுடா நா இயேசய்யா ஸ்துதுல சிம்ஹாசன்னாசீனுடா (2) மிருதுடவைதிவி திரிகி லேச்சிதிவு யுகயுகமுலகு சஜீவுடவைதிவி(2)
தீருடா பலசோவ்ருடா வீருடா ஜெயவீருடா(2)

1. பாபமுலோனே ஜன்மிஞ்சித்தினி ஜீவிதமந்தயு விஷமுக மாறேனு(2)
நன்னு ரக்ஷிஞ்சுடக்கை தந்திரினி விடாச்சி சிலுவலோ நாக்கை மரனிஞ்சினாவே (2)

2. நீ ரூபமு நாலோ ரூபிஞ்சுடகை நீ ரக்தமு சேத நன்னு கடிக்கிதீவி(2)
நீ கிஷ்டமைனா பாத்திரகாச்சேயா செஜாரனிவ்வக்கா சாரேப்பை நீலிபிதிவி(2)

3. ரக்ஷனா பாத்திரனு செய்புச்சுக்கோணி பரிசுதாத்தானு காப்பாடுகோந்துனு(2) தேஜோவாசுல ஸ்வாஸ்த்யமு கோரக்கை நா ஜெய ஜீவிதம் நீவுக்கொருக்குண்டிவி(2)

PHILADELPHIA MINISTRIES

Vol -3
అభిషక్తుడా
Abhishakthuda

( విజయ శీలుడా)(Vijaya Seeluda)

Lyric tune : Pr Martin
Vocals : Pr Martin
Music :Br N Thomas
Post production : Wesley VFX visual Studio

Yesu Rakthame Naaku – యేసు రక్తమే నాకు

Yesu Rakthame Naaku
యేసు రక్తమే నాకు
నిత్య ఆశ్రయమే (2)
ఏ కీడు నా దరి
చేరనివ్వదు యేసురక్తమే (2)
అ.ప యేసు రక్తమే ప్రభు

యేసు రక్తమే
అమూల్యమైన రక్తమే
సిలువ రక్తమే (2)

1. పాపములో పడియున్న నాకై
కార్చెను యేసు రక్తం
నిర్దోషిగా నను నిలుపుటకై
కార్చెను యేసు రక్తం (2)
నా పాపమంతయు
కడిగినది యేసురక్తమే
నా శాపమంతయు
బాపినది యేసు రక్తమే (2)

2. మనసాక్షిని శుద్ది చేయుట
కొరకై కార్చేను యేసు రక్తం
నా శిక్షను తొలగించుట
కొరకై కార్చెను యేసురక్తం (2)
పరిశుద్ధునిగా నన్ను
చేసినది యేసు రక్తమే
నాలోపమంతయు
సవరించినది యేసు రక్తమే (2)

3. జయ జీవితము
నాకిచ్చుట కొరకై
కార్చేను యేసు రక్తం
నిత్య రాజ్యములో నను
చేర్చుట కొరకై కార్చెను
యేసురక్తం (2)

నకై క్రయధనమును
చెల్లించినది యేసు రక్తమే
నాకు నిత్య రాజ్యమ
నిచ్చునది యేసు రక్తమే (2)

இயேசு ரக்தமே நாக்கு நித்ய ஆஸ்ரயமே 2)
ஏ கீடு நா தரி சேரண்ணிவது
இயேசு ரக்தமே (2)

இயேசு ரக்தமே பிரபு இயேசு ரக்தமே அமுல்யமைன ரக்தமே சிலுவ ரக்தமே (2)

1. பாபமுலோ படியுன்னா நாக்கை கார்ச்சேனு இயேசு ரக்தம் நிர்தோஷிகா நன்னு நில்லுபுடக்கை கார்ச்சேனு இயேசு ரக்தம்(2)
நா பாபமந்தாயு கடிகினதி இயேசு ரக்தமே நா ஷாபமந்தாயு பாப்பினத்தி இயேசு ரக்தமே (2)

2. மனசாக்ஷினி சுத்தி செய்யுடா கொரக்கை கார்ச்சேனு இயேசு ரக்தம் நா சிக்ஷானு தொல்லகிஞ்சுட்டா கொரக்கு கார்ச்சேனு இயேசு ரக்தம் (2)
பரிசுத்துனிக்கா நன்னு சேசினது இயேசு ரக்தமே நா லோப்பமந்தய்யு சவரிஞ்சினாதி இயேசு ரக்தமே (2)

3. ஜெய ஜீவிதமு நாக்கிச்சுட்டா கொரக்கை கார்ச்சேனு இயேசு ரத்தம் நித்ய ராஜ்யமுலோ நன்னு சேர்ச்சுட்டா கோரகை கார்ச்சேனு இயேசு ரக்தம் (2)
க்ரயாதனமுனு செல்லிஞ்சிநதி இயேசு ரக்தமே நாக்கு நித்ய ராஜ்யமுனு நிச்சுநதி இயேசு ரக்தமே (2)

Yesu Rakthame Naaku
nithya ashrayame (2)
Ye kidu nadhari cheranivadhu yesu rakthame (2)

Yesu rakthame prabhu
yesu rakthame
Amulyamaina rakthame siluva rakthame (2)

1. Papamulo padiyunna naake karchenu yesu raktham
Nirdhoshiga nannu niluputakai karchenu yesu raktham (2)
Naa papamanthayu kadiginadhi yesu rakthame
Naa shapamanthayu bapinadhi yesu rakthame (2)

2. Manasakshini shudhi cheyuta korakai karchenu yesu raktham
Naa shikshanu tholaginchuta korakai karchenu yesu raktham (2)
Parishudhuniga nannu chesinadhi yesu rakthame
Naa lopamanthayu savarinchinadhi yesu rakthame (2)

3. Jaya jeevithamu naakichuta korakai karchenu yesu raktham
Nithya rajyamulo nannu cherchuta korakai karchenu yesu raktham (2)
Krayadhanamunu chellinchinadhi yesu rakthame
Naaku nithya rajyamunu nichunadhi yesu rakthame (2)

Philadelphia Ministries

Vol -3
అభిషక్తుడా
Abhishakthuda

(యేసు రక్తమే)(yesu Rakthame)

Lyric tune : Bro Dayanidhi
Vocals : Pr Vijay
Music :Br N Thomas
Post production : Wesley VFX visual Studio

Na Yesayya Nee Krupaye

Na Yesayya Nee Krupaye
నాయేసయ్య నీ కృప యే చాలయ్య (2)
కృప యే చాలయ్యా నీ కృప యే చాలయ్యా (2)
నీ కృప యే చాలయ్యా నాకు అది యే మేలయ్యా (2)

1. తల్లిదండ్రులే మరిచిపోయినా మరువని నీ కృప
అందరూ నన్ను విడిచిపోయిన విడువని నీ కృప (2)

2. చీకటి నుండి వెలుగులోనికి పిలిచిన నీ కృప
రాజవంశములో రాజ్యము చేయ పిలిచిన నీ కృప (2)

3. శోకపు లోయలో పడిపోచుండగా లేపిన నీ కృప
బలహీనతలో నన్ను బలపరచి నిలిపిన నీ కృప (2)

4. నేటి వరకు కాచినది నీ కృపయే యేసయ్యా
నీ కృపకు సాటి ఇలలో ఏదియు లేదయ్యా (2)

Na Yesayya Nee Krupaye Chaalayya (2)
Krupaye Chaalayya Nee Krupaye Chaalayya (2)
Nee Krupaye Chaalayya Naakadhiye Mellayya (2)

1. Thalli Thandrule Marachipoyina Maruvani Nee Krupa
Andharu Nannu Vidachipoyina Viduvani Nee Krupa (2)

2. Chekati Nundi Veluguloniki Pilichina Nee Krupa
Raajavamshamulo Raajyamu Cheya Pilichina Nee Krupa (2)

3. Shokapu Loyalo Padipochundaga Lepina Nee Krupa
Balaheenathalo Nannu Balaparachi Nilipina Nee Krupa (2)

4. Neti Varaku Kaachinadhi Nee Krupaye Yesayya
Nee Krupaku Saati Elalo Yedhiyu Ledhayya (2)

நா இயேசைய்யா நீ க்ருபயே சாலைய்யா -(2)
க்ருபயே சாலைய்யா நீ க்ருபயே சாலைய்யா -(2)
நீ க்ருபயே சாலைய்யா நாக்கு அதியே மேலைய்யா -(2)

1. தல்லி தன்றுலேமரச்சிபோயின மருவனி நீ க்ருபா -(2)
அந்தரு நன்னு விடச்சி போயின
விடுவனி நீ க்ருபா-(2)

2.சீக்கடிணுன்டி வெலுகுலோனிகி
பிலிச்சின நீ க்ருபா
ராஜ்ய வம்சமுலோ ராஜ்யமு சேயா
பிலிச்சின நீ க்ருபா-(2)

3.ஷோகப்பு லோயலோ படிப்போசுண்டகா
லேபினா நீ க்ருபா
பலஹுனத்தலோ நனு பலப்பரச்சி
நிலிப்பின நீ க்ருபா-(2)

4. நேடிவரக்கு காச்சினதி நீ க்ருபயே இயேசைய்யா
நீ க்ருபகு சாடி இலலோ ஏதியு லேதைய்யா -(2)