Song Category: Telugu

Na Yesayya Nee Krupaye

Na Yesayya Nee Krupaye
నాయేసయ్య నీ కృప యే చాలయ్య (2)
కృప యే చాలయ్యా నీ కృప యే చాలయ్యా (2)
నీ కృప యే చాలయ్యా నాకు అది యే మేలయ్యా (2)

1. తల్లిదండ్రులే మరిచిపోయినా మరువని నీ కృప
అందరూ నన్ను విడిచిపోయిన విడువని నీ కృప (2)

2. చీకటి నుండి వెలుగులోనికి పిలిచిన నీ కృప
రాజవంశములో రాజ్యము చేయ పిలిచిన నీ కృప (2)

3. శోకపు లోయలో పడిపోచుండగా లేపిన నీ కృప
బలహీనతలో నన్ను బలపరచి నిలిపిన నీ కృప (2)

4. నేటి వరకు కాచినది నీ కృపయే యేసయ్యా
నీ కృపకు సాటి ఇలలో ఏదియు లేదయ్యా (2)

Na Yesayya Nee Krupaye Chaalayya (2)
Krupaye Chaalayya Nee Krupaye Chaalayya (2)
Nee Krupaye Chaalayya Naakadhiye Mellayya (2)

1. Thalli Thandrule Marachipoyina Maruvani Nee Krupa
Andharu Nannu Vidachipoyina Viduvani Nee Krupa (2)

2. Chekati Nundi Veluguloniki Pilichina Nee Krupa
Raajavamshamulo Raajyamu Cheya Pilichina Nee Krupa (2)

3. Shokapu Loyalo Padipochundaga Lepina Nee Krupa
Balaheenathalo Nannu Balaparachi Nilipina Nee Krupa (2)

4. Neti Varaku Kaachinadhi Nee Krupaye Yesayya
Nee Krupaku Saati Elalo Yedhiyu Ledhayya (2)

நா இயேசைய்யா நீ க்ருபயே சாலைய்யா -(2)
க்ருபயே சாலைய்யா நீ க்ருபயே சாலைய்யா -(2)
நீ க்ருபயே சாலைய்யா நாக்கு அதியே மேலைய்யா -(2)

1. தல்லி தன்றுலேமரச்சிபோயின மருவனி நீ க்ருபா -(2)
அந்தரு நன்னு விடச்சி போயின
விடுவனி நீ க்ருபா-(2)

2.சீக்கடிணுன்டி வெலுகுலோனிகி
பிலிச்சின நீ க்ருபா
ராஜ்ய வம்சமுலோ ராஜ்யமு சேயா
பிலிச்சின நீ க்ருபா-(2)

3.ஷோகப்பு லோயலோ படிப்போசுண்டகா
லேபினா நீ க்ருபா
பலஹுனத்தலோ நனு பலப்பரச்சி
நிலிப்பின நீ க்ருபா-(2)

4. நேடிவரக்கு காச்சினதி நீ க்ருபயே இயேசைய்யா
நீ க்ருபகு சாடி இலலோ ஏதியு லேதைய்யா -(2)

Aashrayudaa Abhishekthudaa – ఆశ్రయుడ అభిశక్తుడా

Aashrayudaa Abhishekthudaa

ఆశ్రయుడ అభిశక్తుడా
ఆరాధ్యదైవము నీవేనయ్యా (2)

అప: స్వరమెత్తినే పాడనా
గలమెత్తి కీర్తించనా (2)
ఆరాధించెద యేసయ్యా
నిన్నే స్తుతియించెదనయ్యా
నిన్నే పూజించెదనయ్యా
నిత్యము ఘనపరిచెద నయ్యా (2)

1. మంటి ఘటమును మనిషిగా మార్చి
మహిమతో నింపినది నీవే కదా (2)
నీ చిత్తము నాలో నెరవేర్చుటకై
మహిమను విడిచి దిగివచ్చితివి (2)

2. సింహాల బోనులో దానియేలును
ధైర్యపరచినది నీవే కదా (2)
సింహాలనోళ్లను కట్టివేసి
సింహాసనముపై ఎక్కించితివి (2)

3. పౌలు శీలలు ఆరాధించగా
సంకెళ్లు తెంచినది నీవే కదా (2)
అలసిపోనివ్వక ఆత్మతో నింపి
జయ జీవితమును దర్శింపజేసితివి (2)

Aashrayudaa Abhishekthudaa
Aaradhyadaivamu Neevenayya (2)

Swaramethi Ne Padana
Galamethi Keerthinchana (2)
Aaradhinchedha Yesayya
Ninne Sthuthinchedhanayya
Ninne Poojinchedhanayya
Nithyamu Ganaparachedhanayya (2)

1. Matti Gatamunu Manishi Ga Marchi
Ma
Himatho Nimpinadhi Neeve Kadha (2)
Ne Chithamu Naalo Neraverchutakai
Mahimanu Vidachi Dhigivachithivi (2)

2. Simhala Bonulo Daniyelunu
Dhairyaparachinadhi Neeve Kadha (2)
Simhala Noolanu Kattivesi
Simhasanamupai Ekkinchithivi (2)

3. Paulu Silalu Aaradhinchaga
Sankellu Thenchinadhi Neeve Kadha (2)
Alasiponivaka Aathmatho Nimpi
Jaya Jeevithamunu Dharshimpa Jesithivi (2)

ஆஸ்ரயுடா அபிஷேகத்துடா
ஆராத்ய தைவமு நீவேனைய்யா-(2)
ஸ்வரமேத்தி நே பாடனா
கலமேத்திக் கீர்த்திஞ்சனா-(2)
ஆராதிஞ்சேத இயேசய்யா
நின்னே ஸ்துதியின்சேதனைய்யா
நின்னே பூஜிஞ்சேதனைய்யா
நித்யமு கணபரச்சேதனைய்யா-(2)

1. மட்டி கட்டமுனு மனிஷிகா மார்ச்சி
மஹிமதோ நிம்பினதி நீவேகதா-(2)
நீ சித்திமு நாலோ நேரவேர்ச்சுடகை
மஹிமனு விடச்சி திகிவச்சிதிவி-(2)

2. சிம்ஹாலா போனுலோ தானியேலுனு
தைரிய பரசினதி நீவேகதா-(2)
சிம்ஹாலா நோலனு
கட்டிவேசி
சிம்ஹாசனமுபை எக்கிஞ்சிதிவி-(2)

3. பவுலு சீலலு ஆராதிஞ்சகா
சங்கெல்லு தெஞ்சினதி நீவேகதா-(2)
அலசிபோனிவ்வகா ஆத்மதோனிம்பி
ஜெயஜீவிதமுனு தர்ஷிம்ப சேசிதிவி-(2)

Yaahweh Raaphah Elohim Sheddai Yire Adoonaai Kanabarachunu – యావెహ్ రాఫ ఎలోహిం షడ్డాయ్ యీరె అదోనాయ్ కనపరచును.

Yaahweh Raaphah Elohim Sheddai Yire Adoonaai Kanabarachunu
యావెహ్ … రాఫ… ఎలోహిం… షడ్డాయ్…
యీరె …అదోనాయ్…. కనపరచును.

నీ మహిమే ఈ స్థలములో అనుభవిస్తున్నా
నీవు గొప్ప కార్యాములు చేస్తున్నావ్
పురికొల్పు నా విశ్వాసమ్..||4||
(యావెహ్)

ఆరాధనలో దర్శిసించును…
వెతుకుచున్నచో కనపరచును…
తట్టుచుండగ నీకు తెరచును…||4||
(యావెహ్)

Yaahweh.. Raaphah.. Elohim.. Sheddai..
Yire.. Adoonaai.. Kanabarachunu

Nee Mahime Ee Sthalamulo Anubhavisthuna
Neevu Goppa Karyamulu Chesthunav
Purikolpu Naa Viswasam – 4
“Yaahweh”
Aaradhanalo Darshinchunu
Vethukuchunacho Kanabarachunu
Thattuchundaga Neku Therachunu – 4
“Yaahweh”

Chuck Chuck Bandi Railu Bandi – ఛుక్ ఛుక్ బండి రైలు బండి

Chuck Chuck Bandi Railu Bandi
ఛుక్ ఛుక్ బండి రైలు బండి
ఛుక్ ఛుక్ బండి మోక్షం బండి
ఛుక్ ఛుక్ బండి సువార్త బండి
ఎవ్వరు పోగలరు ?????

ఛుక్ ఛుక్ బండి రైలు బండి
ఛుక్ ఛుక్ బండి స్వనీతి బండి
ఛుక్ ఛుక్ బండి ఆపాయ బండి
అదినీ బండియా ???

1. బండిడ్రైవర్సాతానుడైన
వంకర త్రోవలో నడిపించును
పాపపు బురదలో దించివేసి త్రోయును నరకములో /2/
అది నీ బండియా //ఛుక్ ఛుక్//

2. బండిడ్రైవర్ యేసుడైన
తిన్నని దారిని నడిపించును
కనుపాపవలె కాపాడును /2/
ఈవిధి నిర్చయము //ఛుక్ ఛుక్//

Chuck Chuck Bandi Railu Bandi
Chuck Chuck Bandi Moksham Bandi
Chuck Chuck Band Suvaartha Bandi
Yevvaru Pogalaru – Yevvaru Pogalaru.. ? ?

Chuck Chuck Bandi Railu Bandi
Chuck Chuck Bandi Swaneeti Bandi
Chuck Chuck Bandi Apaaya Bandi
Adi Nee Bandiyaa ????

1. Bandi Driver Saataanudaina
Vankara Trovalo Nadipinchunu
Paapapu Buradalo Dinchivesi – Troyunu Narakamulo /2/

2. Bandi Driver Yesudaina
Tinnani Daarini Nadipinchunu
Kanupaapavale Kaapaadunu /2/
Ee Vidhi Nischayamu – Chuck

Ninupolina Varevaru – నిన్ను పోలిన

Ninupolina Varevaru
నిన్ను పోలిన వారెవరు -మేలు చేయు దేవుడవు
నిన్నే నే నమ్మితినిన్ మా దేవా
నిన్నే నా జీవితమునకు ఆధారము చేసుకుంటిని
నీవు లేని జీవితమంతా వ్యర్థము గా పోవునయ్య -2

ఎల్ష దా-ఆరాధన
ఎలో హిమ్-ఆరాధన
అడోనాయ్-ఆరాధన
యే షువా -ఆరాధన

కృంగి ఉన్న నన్ను చూచి కన్నీటిని తుడిచితివయ్యా
కంటిపాప వలె కాచి కరుణతో నడిపితివయ్య -2 (ఎల్ష దా-ఆరాధన)

మరణపు మార్గమందు నడిచిన వేళ యందు
వైద్యునిగా వచ్చి నాకు మరో జన్మ నిచ్చితివయ్యా -2 (ఎల్ష దా-ఆరాధన)

Ninnupolina Varevaru Melu Cheyuu Devudavu
Ninney Ney Nammithin Naa Devaaa

Ninne Naa Jeevthamunaku Aadharamu Jesikontini
Neevuleni Jeevitha Mantha Vyardhamuga Povun Aiya

Elshaddai Neekay Aaradhana
Elohim Aaradhana
Adonai Aaradhana
Yeshuva Aaradhana

Grungiunna Nannu Chuchi Kenneeitini Thudichithivaiya
Kantipapa Vale Kaachi Karunatho Nadipithivayya

Maranaappu Marga Mandhu Nadichina Vela Endhu
Vaidhyuniga Ochi Naaku Maro Jenma Nichithivayya

Aradhinthu Ninnu Deva – ఆరాధింతు నిన్ను దేవా

Aradhinthu Ninnu Deva

ఆరాధింతు నిన్ను దేవా
ఆనందింతం నీలో దేవా
ఆరాధనలకు యోగ్యుడా
స్తుతి పాడి నిన్ను పోగిడిదము

ఆరాధన ఆరాధన ఆరాధన నీకే||ఆరా||

1. యేరికో గోడలు అడువచ్చిన
ఆరాధించిరే గంభీరముగా
కూలిపోయెను అడుగోడలు
సాగిపోయిరి కానాను యాత్రలో||ఆరా||

2. పెంతెకొస్తు పండుగ దినమునందు
ఆరాధించిరందరు ఐక్యతతో
కుమ్మరించెను అగ్నిజ్వాలలు
నింపబడెను ఆత్మ బలముతో||ఆరా||

3. పౌలు సీలలు భందింపబడగా
పాటలు పాడి ఆరాధించగా
బంధకములు తైంపబడెను
వెంబడించిరి యేసయ్యనెందరో||ఆరా||

Paapaanni Pogotti Syaapaani | పాపాన్ని పోగొట్టి శాపాన్ని | Naa Sarvam Yesayya

Paapaanni Pogotti

పాపాన్ని పోగొట్టి శాపాన్ని
తొలగించా భూలోకం వచ్చావయ్యా
మానవుని విడిపించి పరలోకమిచ్చుటకు సిలువను మోసవయ్య
కన్నీరే తుడిచావయ్యా సంతోషం ఇచ్చావయ్య
నా సర్వం యేసయ్య నా జీవం యేసయ్య నా
ప్రాణం యేసయ్య నా ధ్యానం యేసయ్య

1. బంగారం కోరలేదు వెండియు కోరలేదు
హృదయాన్ని కొరవయ్య ఆస్తియు అడగలేదు అంతస్థులడగలేదు
హృదయాన్ని అడిగావయ్య నేవెదకి రాలేదని నా కోసం వచ్చావయ్యా
నా సర్వం యేసయ్య నా జీవం యేసయ్య నా
ప్రాణం యేసయ్య నా ధ్యానం యేసయ్య

2. తల్లి నిన్ను మరచిన తండ్రి నిన్ను మరచిన యేసయ్య మరువాడయ్యా
బంధువులు విడిచిన స్నేహితులు విడచిన యేసయ్య విడువడయ్య
చేపట్టి నడుపునయ్య శిఖరముపై నిలుపునయ్య
నా సర్వం యేసయ్య నా జీవం యేసయ్య నా
ప్రాణం యేసయ్య నా ధ్యానం యేసయ్య.

Paapaanni Pogotti Syaapaani

Tolagincha Bhuu Lokam Vachavayyaa
Maanavunu Vidipinchi Paralokam
Ichutaku Siluvanu Mosaavayya
Paapaanni Pogotti Syaapaani
Tolagincha Bhuu Lokam Vachavayyaa
Maanavunu Vidipinchi Paralokam
Ichutaku Siluvanu Mosaavayya
Kanneerey Tudichaavayaa
Santhosam Ichaavayaa
Kanneerey Tudichaavayaa
Santhosam Ichaavayaa

Na Sarvam Yesayya
Na Jeevam Yesayya
Na Pranam Yesayya
Na Dhyaanam Yesayya

Bangaram Koraledhu Vajralu

Koraledhu Hrudayanni Kooraavaya
Aastheeyu Adagaledhu Anthasthu
Adagaledhu Hrudayaanni Adigaavaya
Bangaram Koraledhu Vajralu
Koraledhu Hrudayanni Kooraavaya
Aastheeyu Adagaledhu Anthasthu
Adagaledhu Hrudayaanni Adigaavaya
Ne Vedhaki Raaleenani
Naa Kosam Vachaavaya
Kanneerey Tudichaavayaa
Santhosam Ichaavayaa

Na Sarvam Yesayya
Na Jeevam Yesayya
Na Pranam Yesayya
Na Dhyaanam Yesayya

Thalli Ninnu Marachina Tandri Ninnu
Marachina Yesayya Maruvaadayya
Bandhuvulu Vidachina Snehithulu
Vidachina Yesayya Viduvadayya
Thalli Ninnu Marachina Tandri Ninnu
Marachina Yesayya Maruvaadayya
Bandhuvulu Vidachina Snehithulu
Vidachina Yesayya Viduvadayya
Chey Patti Nadupu Maya
Sikharamupai Nilupumaya
Kanneerey Tudichaavayaa
Santhosam Ichaavayaa

Na Sarvam Yesayya
Na Jeevam Yesayya
Na Pranam Yesayya
Na Dhyaanam Yesayya

Na Sarvam Yesayya
Na Jeevam Yesayya
Na Pranam Yesayya
Na Dhyaanam Yesayya

Preminchedan Adhikamugaa – ప్రేమించెదన్ అధికముగా

Preminchedan Adhikamugaa

ప్రేమించెదన్ అధికముగా
ఆరాధింతున్ ఆసక్తితో (2)

నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధింతున్
పూర్ణ బలముతో ప్రేమించెదన్
ఆరాధన ఆరాధనా
ఆ.. ఆ.. ఆరాధన ఆరాధనా (2)

ఎబినేజరే ఎబినేజరే
ఇంత వరకు ఆదుకొన్నావే (2)
ఇంత వరకు ఆదుకొన్నావే || నిన్ను పూర్ణ ||

ఎల్రోహి ఎల్రోహి
నన్ను చూచావే వందనమయ్యా (2)
నన్ను చూచావే వందనమయ్యా || నిన్ను పూర్ణ ||

యెహోవా రాఫా యెహోవా రాఫా
స్వస్థపరిచావే వందనమయ్యా (2)
స్వస్థపరిచావే వందనమయ్యా || నిన్ను పూర్ణ ||

Preminchedan Adhikamugaa
Aaradhinthun Aasakthitho (2)

Ninnu Poorna Manasutho Aaraadhinthun
Poorna Balamutho Preminchedan
Aaraadhana Aaraadhanaa
Aa.. Aa..Aaraadhana Aaraadhanaa (2)

Ebinejare Ebinejare
Intha Varaku Aadukonnaave (2)
Intha Varaku Aadukonnaave || Ninnu Poorna ||

Elrohi Elrohi
Nannu Choochaave Vandanamayyaa (2)
Nannu Choochaave Vandanamayyaa || Ninnu Poorna ||

Yehovaa Raaphaa Yehovaa Raaphaa
Swasthaparichaave Vandanamayyaa (2)
Swasthaparichaave Vandanamayyaa || Ninnu Poorna ||

Naa Balamantha – నా బలమంతా నీవేనయా

Naa Balamantha

నా బలమంతా నీవేనయా
నా బలమంతా నీవేనయా

అలలు లేచినను
తుఫాను ఎగసినను
కాపాడే దేవుడవయ్యా
నీవు ఎన్నడు మారవయ్యా

సోలిన వేలలలో
బలము లేనపుడు
ఆదరించి నడిపావయ్యా
యెహోవా షాబోత్ నీవే
నన్ను ఆదరించి నడిపావయ్యా
యెహోవా షాబోత్ నీవే

జీవం నీవేనయ్యా
స్నేహం నీవేనయ్యా
ప్రియుడవు నీవేనయ్యా
సర్వస్వం నీవేనయ్యా

Naa Balamantha Neevenaya
Naa Balamantha Neevenaya

Verse 1 :
Alalu Lechinanu
Toofanu Egasinanu
Kaapade Davudavaya
Neevu Ennadu Maravayya

Verse 2:
Solina Velalalo
Balamu Lenapadu
Nannu Aadarinchi Nadipavaiyya
Yehova Shaboth Neeve
Nannu Aadarinchi Nadipavaiyya
Yehovah Shaboth Neeve

Chorus:
Naa Balamantha Neevenaya
Naa Balamantha Neevenaya

Bridge :
Jeevam Neeveenaya
Sneham Neeveenaya
Priyaduvu Neeveenaya
Sarvasavam Neevenaya
Naa Balamanta Neevenaya

Sundaruda Athishayudaa – సుందరుడా… అతిశయుడా

Sundaruda Athishayudaa

సుందరుడా… అతిశయుడా…
మహోన్నతుడా… నా ప్రియుడా (4)

పదివేలలో నీవు అతిసుందరుడవు
నా ప్రాణప్రియుడవు నీవే
షారోను పుష్పమా… లోయలోని పద్మమా…
నిను నేను కనుగొంటినే (2) (సుందరుడా)

నిను చూడాలని
నీ ప్రేమలో ఉండాలని
నేనాశించుచున్నాను (4) (సుందరుడా)

యేసయ్యా నా యేసయ్యా
నీ వంటి వారెవ్వరు
యేసయ్యా నా యేసయ్యా
నీలాగ లేరెవ్వరు (2) (సుందరుడా)

Sundaruda… Athishayudaa…
Mahonnathudaa… Naa Priyudaa (4)

Padivelalo Neevu Athusundarudavu
Naa Praanapriyudavu Neeve
Shaaronu Pushpamaa… Loyaloni Padmamaa…
Ninu Nenu Kanugontine (2) (Sundarudaa)

Ninu Choodaalani
Nee Premalo Undaalani
Nenaashinchuchunnaanu (4) (Sundarudaa)

Yesayyaa Naa Yesayyaa
Neevanti Vaarevvaru
Yesayyaa Naa Yesayyaa
Neelaaga Lerevvaru (2) (Sundarudaa)