மேரே தில் தடம் ரகாஹே

மேரே தில் தடம் ரகாஹே
பீனா ஈசு நாசரேத் ஹே
மேட்டி மாமில் ரகாஹே
பீனா ஈசு நாசரேத் ஹே
தேரேலியே ஜியேங்கே
தேரேலியே ராயேங்கே
நா ஜீவன் ரகனே ஹே
பீனா ஈசு நாசரீத் ஹை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *