அல்லேலுயா அல்லேலுயா அல்லேலுயா இரட்சகருக்கு

அல்லேலுயா(3) இரட்சகருக்கு
அல்லேலுயா(3) அமென்
இரட்சித்தார் (2) பாவியான என்னை
நீக்கினார் பாவத்தை
தம் திவ்ய இரத்தத்தால்

One thought on “அல்லேலுயா அல்லேலுயா அல்லேலுயா இரட்சகருக்கு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *