இயேசுவின் மந்தையில் நாம் அனைவரும்

இயேசுவின் மந்தையில் நாம் அனைவரும்
ஒன்றேயாம் நாம் ஒன்றேயாம்
உயரிந்தோராயினும்
தாழ்ந்தோராயினும்
வெள்ளையோ கறுப்போ ஆனாலும் (2)
நாம் ஒன்றேயாம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *