இயேசுவைப் போற்றுவோம் இயேசுவுக்காகப் பாடுவோம்

இயேசுவைப் போற்றுவோம்
இயேசுவுக்காகப் பாடுவோம் } – 2
அவர் நல்லவர், அவர் வல்லவர்
அவர் என்றும் பரிசுத்தரே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *