இரட்சகரை நீ கேட்டால்

இரட்சகரை நீ கேட்டால்
ஆவலாய் துணை செய்வார்
தேற்றி பெலனை ஈவார்
கப்பார் அந்தம் வரை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *